MODLITBA KLANĚNÍ PŘED NEJSVĚTĚJŠÍM

 

Modlitba klanění Ježíši v Nejsvětější svátosti oltářní je Ježíšovi nejdražší. Nejlépe je klanět se před vystavenou Nejsvětější svátostí v kostele nebo v kapli před svatostánkem.

Je třeba nejdříve vzbudit živou víru v toho, který zde přebývá, a potom v tichu a pokoji prožívat jeho přítomnost.

 

Ježíši, jsi nyní zde. Vše vidíš a znáš. Nesmírně mne již od věčnosti miluješ. Silou své milosti mne k sobě stále přitahuješ ...

Klaním se Ti, Pane Ježíši, a chválím tě. Pevně věřím, že jsi zde přede mnou. Jsi zde živý, skrytý v posvěceném chlebu. Pravý Bůh a pravý člověk ...

Klaním se Ti celou svou bytostí: tělem, duší, srdcem a všemi svými schopnostmi ...

Svěřuji se Ti a plně se Ti odevzdávám. Zasvěcuji Ti každý okamžik svého života ...

Ježíši, Ty víš, co mi leží na duši, co mne tísní a mučí, pálí a bolí ...

Klaním se Ti, Ježíši, a prosím Tě, odejmi ode mne všechnu rozechvělost, únavu, ospalost, tíseň, starost, potíže, muka, bolesti ...

Klaním se Ti, Ježíši. Děkuji Ti, že máš pro mne vždycky čas a že mne očekáváš. Klaním se Ti všude, po celém světě, ve všech kostelech a ve všech kaplích ...

Klaním se Ti ve všech, kteří Tě nyní hledají, kteří se Ti klaní ...

V tuto chvíli Ti zasvěcuji všechny lidi a všechny vkládám do Tvých rukou. Učiň se mnou vše, co ve své svaté vůli zamýšlíš ...

Otče, odevzdávám se do Tvých rukou, jednej se mnou podle své vůle, ať je jakákoli. Děkuji Ti, jsem připraven na vše. Přijímám vše, aby se na mně a na celém Tvém stvoření naplnila Tvá svatá vůle. Nechci nic jiného, Otče. Odevzdávám Ti svoji duši. Odevzdávám Ti ji se vší láskou, kterou mám, protože Tě miluji a cítím potřebu se Ti darovat, odevzdat se do Tvých rukou ...

Svatý a přesvatý jsi, Hospodine! Jsi pramenem vší svatosti! Svatý jsi sám v sobě i ve svých dílech! Svatý jsi, protože jsi Stvořitel a dárce všeho posvěcení! Svatý jsi, protože si přeješ, abychom Tě všichni poznali, milovali Tě a tak nalezli cestu ke spáse. Je důstojné a spravedlivé Tebe oslavovat, uctívat, velebit, klanět se Ti a děkovat Ti za všechny milosti a dary ...

Klaním se Ti, Ježíši, a prosím Tě, odpusť mi, že jsem příliš málo vděčný za všechny dary a za vše, co pro mne děláš. Veliký jsi ve všech svých dílech, ale největší, nejbližší a nejdražší jsi nám ve své bezmezné lásce, kterou jsi ukázal a neustále ukazuješ ...

Klaním se Ti, Ježíši, a velebím Tě! Děkuji Ti za všechny milosti, které jsi mi doposud daroval. Díky za dar života. Podobám se Ti, můj Bože, posvěcující milostí, nesmrtelnou duší, rozumem a svobodnou vůlí. Díky Ti za moje oči, uši, ruce, nohy, srdce, celé moje tělo. Děkuji Ti za každý úder srdce, za vzduch, který vdechuji, za teplo slunce, za vše ...

Klaním se Ti, Ježíši! Děkuji Ti, vzdávám Ti úctu a chválím Tě, že ses z lásky stal mým velikým bratrem - člověkem. Děkuji Ti, že jsi žil ve stejných podmínkách jako já. Nepřišel jsi do tohoto slzavého údolí, abys jím jen prošel a zase z něj odešel ...

Zůstal jsi mezi námi. Zůstal jsi v Nejsvětější svátosti oltářní skutečný a skrytý pod způsobou chleba. Za to Ti patří nesmírné, veliké díky! Odpusť mi, že na to příliš málo myslím ...

Vím dobře, Božský Spasiteli, že sis přál přetvořit toto slzavé údolí v nebe, celé lidstvo v Boží rodinu, každou lidskou bytost v Boží dítě. Dej, ať oheň Tvé veliké lásky zachvátí všechna lidská srdce! Daruj svůj pokoj každému srdci, každé duši! Živou vírou a úplnou oddaností se Ti, Ježíši, lidská duše odevzdává. Klaním se Ti spolu se svatými a vyvolenými v této Nejsvětější svátosti, v této Hostii. Ty mne hledáš, Ty mne slyšíš, Ty mne znáš a voláš mne jménem ...

Klaním se Ti, tajemný, nepochopitelný a nezměrný můj Bože! I když Tě nevidím a neslyším, moje srdce Tě cítí, moje duše po Tobě dychtí, prahne po Tobě ...

Dobrý Bože, věřím, že jsi vše stvořil a tvoříš i nyní. Tolik jsi nás i tento svět miloval, že jsi nám poslal svého Syna. Skrze něho a v něm se nám stává Tvé bytí dostupným a Tvá nesmírnost blízkou ...

Díky Ti, dobrý Bože, že žiješ a cítíš s námi, staráš se o nás, shromažďuješ nás do jedné rodiny ...

Klaním se Ti, Ježíši, Synu Boží, pravý Bože a pravý člověče. Ty jsi tentýž Ježíš, který přišel na tento svět, vtělil se, trpěl a zemřel za naše spasení. Nyní jsi zde pod způsobou chleba ... Tolik jsi nás miloval, že ses rozhodl trvale, viditelným způsobem zůstat s námi. Zůstal jsi svátostně, ale skutečně přítomen ...

Vím, že jsi nyní přítomen a dokazuješ nám svoji lásku.Umožňuješ nám, abychom uskutečňovali to, že jsme byli Bohem přijati za syny. Ať nás všechny prostoupí milost Boží a nadchne jeho láska ...

Ty jsi zde, abys žehnal, posiloval, léčil, abys nám osušil slzy a odpouštěl hříchy ... Jsi tu s námi, abys byl naším nejvěrnějším přítelem, nejlepším bratrem ...

Odpusť mi, eucharistický Ježíši, že zapomínám, že jsi ohniskem naší víry, středem naší spásy ...

Ježíši, hleď, klečím zde před Tebou. Dívám se na věčné světlo, kousek posvěceného chleba a vnímám Tvoji blízkost. Naslouchám Ti v hloubi duše. Vidím Tě očima víry. Prožívám Tě ve Tvé lásce, mírnosti a milosrdenství. Slyším Tvůj hlas: "Přijďte ke mně všichni, kdo jste unaveni a obtíženi a já vás občerstvím a nechám vás odpočinout ..."

 

Znáš mne a voláš mne od věčnosti. Myslel jsi na mne dříve, než jsem byl počat. Co všechno jsi pro mne udělal! A kolikrát jsem já kolem toho všeho prošel bez povšimnutí ...

Klaním se Ti, Ježíši, a prosím Tě: Dej ,ať jednou opravdově pocopím a upřímně příjmu Tvé neúnavné volání, abych s Tebou a v Tobě našel sílu, aby moje rozhodnutí se pro Tebe bylo neodvolatelné. Dej, ať ve všem hledám a naplňuji vůli Boží ...

Můj eucharistický Ježíši, řekl jsi: Co prospěje člověku, když celý svět získá, ale sebe samého, svou duši, ztratí? Děkuji Ti, že mne na to upozorňuješ a pobízíš mne, abych v tomto pozemském životě, když prožívám svůj každodenní život se všemi jeho radostmi a starostmi, nikdy nezapomínal na Tebe, na svého Boha a jeho konečný záměr se mnou, abych nezapomínal na své věčné předurčení ...

Dej, můj dobrý Ježíši, abych pochopil a ve svém životě naplňoval skutečnost, že se pouze s Tebou mohu upřímně radovat a žít svůj opravdový život. Nauč mne, jak mám upřímně milovat svého Boha i svého bližního, a to i tehdy, když mne můj bližní nemá rád ...

Ty jsi, Ježíši, maje cesta, pravda a život! Nauč mne poctivě žít a upřímně milovat a takto zůstat věrným svému Bohu ... Nedopusť, abych na Tebe někdy zapomněl. Dej, abych s tebou stále žil, pracoval a plánoval, abych se s Tebou radoval a veselil ... S tebou si přeji uctívat, velebit, oslavovat nebeského Otce a prožívat celou věčnost ...

Klaním se Ti, Ježíši, a zvláště Ti v tomto okamžiku děkuji za veliké tajemství, ve kterém odhaluji Tvoji obětavou lásku ... Obětoval jsi se pro mne, dal jsi vše, čím jsi byl, vše, co jsi měl. Prolil jsi za mne svou krev. Hodnotu svého žití jsi vložil do mé spásy. Díky Ti za všechno!

Stále se mi odevzdáváš, stále na mne myslíš a raduješ se ze mne. To vše mi zvěstuje tato svátost. To vše mi zvěstuje tento posvěcený chléb, který se stal Tvým tělem. Díky Ti, že jsi zůstal s námiv této svátosti, abychom i dnes mohli pocítit, jak je Tvoje láska živá, trvalá a dokonalá ...

V tuto chvíli se Ti plně odevzdávám. Odevzdání mého života však pramení již ve křtu. Tehdy to za mě řekli jiní. Chtěli, abych už jako dítě náležel Tobě, pouze Tobě ...

Nyní se Ti celým svým životem, se všemi omyly a slabostmi, s nevěrnostmi křestnímu slibu odevzdávám, zasvěcuji ...

Odevzdávám Ti své tělo, duši, srdce, krev ... Odevzdávám Ti svou práci a odpočinek. Odevzdávám Ti své úspěchy a neúspěchy. Odevzdávám Ti své plány a přání, své zvyky i nevázanost. Odevzdávám Ti sebe sama, zcela a navždy ...

Přijmi mne, Hospodine! Přijmi mne takového, jaký jsem. Přijmi mne zas a znova, protože si to skutečně přeji. Pouze s Tebou a v Tobě jsem šťasten ...

Děkuji Ti, Ježíši, že mne přijímáš!

Naplň mne všemi svvými dary, ať již nežiji já, ale ať žiješ Ty ve mně!

Klaním se Ti, Ježíši, a děkuji Ti, že s Tebou mohu rozmlouvat. Když jsem s Tebou, mám takový zvláště milý pocit. Vše ve mně a okolo mne mi říká, že mne velmi miluješ. Ty každého člověka miluješ více, než ho miluje otec a matka. Tvé dveře jsou vždy pro každého otevřeny. Pro Tebe neexistuje tak veliký hříšník, abys ho nemiloval, nechopil za ruku a nestál při něm stále proti všem těm, kteří ho odsuzují ...

Trpíš s každým trpícím. Raduješ se s těmi, kteří jsou rozesmátí. Máš soucit se všemi toužícími a uplakanými. Bereš vážně naše drobné potřeby a naše naříkání. Přijímáš naše odpuštění a usmiřování ...

Klaním se Ti, Ježíši, že mi odpouštíš všechny moje hříchy: sobeckost, závist, povýšenost, hněv, lenost, ospalost ...

Klaním se Ti, Ježíši, a děkuji Ti, že mi dáváš milost, abych si vroucně přál být jako Ty. Drahý Ježíši, někdy mne zachvacuje horoucí touha přibližovat se Ti stále víc, zahledět se do Tvých očí a potom Tě pevně obejmout. Ty jsi jedno veliké srdce. Oduševňuješ mne. Byl jsi geniální ve svých promluvách a rozhovorech, ale nikdy ses nedělal důležitým. Konal jsi zázraky, ale vždy jsi zůstal prostý a tichý. Znal jsi všechna tajemství kosmu, země i člověka. Měl jsi vše, co si jen člověk může přát, a přitom jsi stále vyhledával chudé a opuštěné. Prošel jsi světem konaje dobro. Utěšoval jsi smutné, léčil nemocné, odpouštěl nemocným, všem jsi pomáhal a všechny zachraňoval ... Také dnes jsi zde s námi, nenechal jsi nás samotné ...

Stvoř v nás nové srdce a dej nám svého Ducha!

Ježíši, bez Tebe bychom byli slepí, nemělo by smysl žít, nevěděli bychom proč žijeme, vůbec bychom nebyli ...

 

-Já jsem chléb, který sestoupil s nebe!

Kdo bude jíst tento chléb, živ bude navěky!

Chléb, který já dávám, je mé tělo, které se vydává za život světa!

Kdo ve mne věří, má život věčný!