BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

 

Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, DŮVĚŘUJI TI! Dáno Pánem Ježíšem sestře Faustyně 13.9.1935

 

Tyto dva paprsky představují Krev a Vodu. Světlý paprsek znamená vodu, která očišťuje duše. Červený paprsek je symbolem krve, která je životem duší ...

Tyto dva paprsky vytryskly z hlubin mého milosrdenství ve chvíli, když bylo mé umírající na kříži Srdce probodnuté kopím. Tyto paprsky chrání duše před hněvem mého Otce. Šťastný je ten, kdo žije v jejich stínu, protože ho nezasáhne spravedlivá ruka Boží. Přeji si, aby se první neděle po Velké noci stala svátkem mého milosrdenství. Mé Srdce se těší titulu "Milosrdenství". Ohlašuj, že milosrdenství je nejvelkolepější vlastností Boží. Všechna díla mých rukou jsou korunována milosrdenstvím.

Modlitba ponížené a milující duše zmírňuje hněv mého Otce a přináší s sebou moře milostí.

Odevzdávám lidem nádobu, se kterou mají přicházet k prameni milosrdenství pro milosti. Ta nádoba je tento obraz s nápisem: Ježíši, důvěřuji Ti!

Přeji si, aby můj obraz byl veřejně uctíván.

Moje Srdce je přeplněné velkým milosrdenstvím pro duše, zvláště pro duše ubohých hříšníků. Kéž by porozuměli, že já jsem jim nejlepším otcem, proč neproudí z mého Srdce krev a voda jako z pramene, který je plný milosrdenství. Kvůli nim přebývám ve svatostánku. Jako Král milosrdenství chci duše obdařit milostmi, ale ony je nechtějí přijmout. Choď ke mně tak často, jak jen můžeš. Převezmi milosti, které ony odmítají a tím potěšíš mé Srdce. Jak velká je lhostejnost duší k takové dobrotě a tolika projevům lásky! Moje Srdce je napájeno lhostejností duší, které žijí ve světě. Na všechno si najdou čas, ale přijít ke mně a převzít si milosti, na to jim čas nezůstává. Nedůvěrou a nevěrností vyvolených duší je moje Srdce zraněné. Tato důvěra je meč, který přeráží mé Srdce.

Hodinu rozjímat a pozorovat mé utrpení, je větší zásluha, než se celý rok bičovat až do krve.

Bůh přislíbil velké milosti tobě a všem těm, kteří budou ohlašovat milosrdenství Boží. Já sám je budu obhajovat jako svoji čest. Když se hříšník obrátí k mému milosrdenství - i kdyby hříchy duše byly černé jako noc - prokáže mi velkou čest. To bude chvála mého utrpení. Když duše vychvaluje moji dobrotu, satan se třese a uteče až na dno pekla.

S těmi, kteří se utíkají k mému milosrdenství, a s dušemi, které ohlašují mé milosrdenství, budu v hodině smrti konat podle nekonečného milosrdenství.

Mé Srdce trpí. Ani vyvolené duše nechápou, jak velké je mé milosrdenství. Jejich postoj je v jistém smyslu slova - nedůvěra. Vzpomeňte si na mé trpké muky, a když nevěříte mým slovům, uvěřte alespoň mým jizvám!

Modli se bez přestání růženec (K Božímu milosrdenství), který jsem tě naučil. Kdokoli se ho bude modlit, ten zakusí v hodině smrti mé velké milosrdenství. Kněží jej budou dávat hříšníkům jako poslední záchrannou kotvu. Ať je to i nejzatvrzelejší hříšník - když se jen jednou pomodlí tento růženec, bude účastný milosti mého milosrdenství. Přeji si, aby celý svět poznal mé milosrdenství. Udělím nepochopitelné milosti těm, kteří důvěřují v mé milosrdenství.

Dcero moje, ohlašuj celému světu mé milosrdenství. Přeji si, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm pro všechny duše, zvláště však pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřené celé mé nitro milosrdenství;vyleji moře milostí na ty duše, které se přiblíží k prameni milosrdenství. Ta duše, která se vyzpovídá a bude přijímat, dostane plnomocné odpustky svých vin a trestů. V tento den jsou otevřeny všechny prameny, ze kterých vyvěrá milosrdenství. Žádná duše nesmí pociťovat strach přiblížit se ke mně. Mé milosrdenství je tak velké, že ho nepochopí žádný rozum ani za celou věčnost; je nevysvětlitelné jak pro lidi, tak i pro anděly.Všechno co existuje, vychází z mého milosrdenství.Každá duše bude po celou věčnost přemýšlet o mé lásce i o milosrdenství. Svátek Milosrdenství pochází z mého nitra. Přeji si, aby byl slavnostně zasvěcen první neděli po Velké noci. Lidstvo nenajde pokoj, pokud se neobrátí k prameni mého milosrdenství.

Čím větší je hříšník, tím větší má právo na mé milosrdenství.

Prozradím ti tři způsoby poukazování milosrdenství tvému bližnímu. Za prvé skutek; za druhé slovo; za třetí modlitba.

V těchto třech skupinách je obsažena plnost milosrdenství. Ano, první neděle po Velké noci je svátkem Milosrdenství, ale k tomu musí přistoupit ještě skutek. Uctívání milosrdenství požaduji slavnostním zasvěcením svátku a uctíváním obrazu, který byl namalován. Prostřednictvím obrazu prokáži mnohé milosti. On má připomínat požadavky mého milosrdenství, neboť víra není živá bez skutků.

Modli se růženec, který jsem tě naučil. Každou duši, která se tento růženec modlí, ubráním v hodině smrti pro svoji čest. I kdyby se jiní takto modlili při umírajícím, ten dostane slíbené odpustky. Když se tato modlitba odříká při umírajícím, zmírní se Boží hněv a nevyzpytatelné milosrdenství obklopí jeho duši. Moje hluboké milosrdenství je dojaté bolestným utrpením mého Syna.

Ó, jak velké milosti uštědřím duším, kteří se budou modlit tento růženec. Hlubiny mého milosrdenství se dávají do pohybu pro ty, kteří se modlí tuto modlitbu. Zapiš si tato slova, dcero moje. Oznam celému světu mé milosrdenství. Toto je znamení posledních časů. Potom přijde den spravedlivosti. Dokud je ještě čas, ať lidé hledají útočiště při prameni milosrdenství; kéž využijí Krev a Vodu, která vytryskla pro ně.

Toužím po záchraně duší. Pomoz mi, dcero moje, zachraňovat duše. Sjednoť své utrpení s mým a obětuj ho nebeskému Otci za záchranu duší. Přeji si, aby každá duše velebila moji dobrotu. Přeji si důvěru od celého stvoření; povzbuď duše k důvěře v mé nevyčerpatelné milosrdenství. Slabá hříšná duše se nesmí obávat přiblížit se ke mně, i kdyby měla sebevíce hříchů, jako je písku na zemi. Všechno se ponoří do propasti mého milosrdenství.

Hovoř světu o mém milosrdenství, o mé lásce! paprsky milosrdenství mě pálí; chci je rozlít na duše lidí. Ó, jakou bolest mi připravují ti, kteří tuto milost odmítají. Pověz jim, dcero moje, že jsem celý z lásky a milosrdenství. Když se ke mně přiblíží duše s důvěrou, naplním ji ohromnou silou milosti. Duše, která nedokáže tuto milost pojmout do sebe, bude ji vyzařovat na jiné duše. Duše, které budou slávu mého milosrdenství rozšiřovat, budu po celý život chránit tak, jak chrání něžná matka své dítě. V hodině smrti jim nebudu soudcem, ale milosrdným vykupitelem. V této poslední hodině nemá duše nic na svoji obranu, jen mé milosrdenství. Šťastná je duše, která se ve svém životě ponoří do pramene milosrdenství, neboť ji nepostihne moje spravedlnost.

PIŠ: Všechno co existuje, je ponořeno uvnitř mého milosrdenství hlouběji, než dítě v lůně matky. Nesmírně mě zraňuje pochybnost o mé dobrotě. Nejbolestněji mě zraňují hříchy nedůvěry. Kéž by největší hříšníci položili svoji naději do mého milosrdenství. Především oni mají přednostní právo důvěry v jeho nekonečnou propast lásky. Dcero moje, piš zraněným duším o mém milosrdenství! Duše, které se na něho odvolávají, mi dělají radost. Takovým duším udělím víc milostí, než si přejí. Nemohu potrestat ani toho největšího hříšníka, když se odvolává na mé milosrdenství. Ospravedlním ho mým neproniknutelnem a nevyzpytatelným milosrdenstvím.

PIŠ: Dříve než půjdu jako spravedlivý soudce, otevřu na široko dveře milosrdenství. kdo nechce projít dveřmi mého milosrdenství, musí projít dveřmi mé spravedlnosti.

Na potrestání mám věčnost. Nyní jim prodlužuji čas milosrdenství, ale běda, jak nepoznají tento čas. Dcero moje, tajemničko mého milosrdenství, máš povinnost o milosrdenství nejen psát a ohlašovat ho, ale i prosit za druhých, aby oni velebili mé milosrdenství. Tím přineseš úlevu mému srdci, které za hříšníky hoří ohněm slitování. Pověz kněžím, že když budou hovořit o mém neproniknutelném milosrdenství a soucitu, který přechovávám v Srdci, i největší hříšníci se pokoří. Kněžím, kteří budou mé milosrdenství ohlašovat a velebit, dám mimořádnou moc, požehnám jejich slova a pohnu srdci, ke kterým hovoří.

PIŠ: Když se bude tento růženec modlit při umírajícím, budu stát mezi Otcem a umírajícím ne jako spravedlivý soudce, ale jako milostný Vykupitel.

 

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

na desátkovém růženci nejprve: Otčenáš, Zdrávas, Věřím v Boha

potom na zrnkách otčenáše: Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, duši a Božství tvého nejmilejšího Syna a Pána našeho Ježíše Krista, na odpuštění našich hříchů a hříchů celého světa.

na zrnkách zdrávasů: Pro jeho bolestné utrpení smiluj se nad námi a nad celým světem.

na zakončení se modlíme třikrát: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem.

 

Sestra Faustýna Kovalská byla svatořečena 30.4.2000 v Římě papežem Janem Pavlem 2.