POSELSTVÍ PANNY MARIE

CO MI ŘÍKÁ MARIINA MEDAILE

 

Mariina medaile není amulet, pověrčivý přívěsek, ale připomínka pro všechny lidi, že Pán si přeje, aby se milost spásy dostala ke všem. Panna Maria, nejsvětější z vykoupených, jako Matka Kristova a Matka Církve, chce zprostředkovat milost spásy všem svým synům a dcerám. I touto malou medailí chce povzbudi ve víře, naději a lásce všechny, kteří se snaží dosáhnout věčného života, a upozornit na věčnou spásu ty, kteří na ni nemyslí.

 

Mariina medaile mě povzbuzuje k víře. Představuje mi podstatu křesťanství.

1. Syn Boží se stal člověkem a spasil nás svou smrtí a zmrtvýchvstáním.
-- Do světa, který je Božím dílem, vstoupil hřích - dílo člověka.
-- Ale přišel Kristus, aby nás vykoupil svým křížem.

2. Církev je Kristem vykoupený "Boží lid".
-- Kristus založil Církev na Petrovi - Skále. Apoštolové (dvanáct hvězd na medaili) a jejich nástupci, biskupové, jsou sloupy Církve.
-- Církev, novozákonní Boží lid, je na cestě do zaslíbené země, do nebe.
-- Zeměkoule, na které stojí nejsvětější z vykoupených, Panna Maria, mi říká, že všichni obyvatelé země jsou povoláni ke spáse.

3. Panna Maria má v tomto plánu čestné místo:
-- Byla počata bez poskvrny dědičného hříchu.
-- Je neoddělitelná od Ježíše, kterého nám dala a ke kterému nás přivádí (písmeno M - Maria je spjato se znakem kříže).
-- Měla účast na Kristově utrpení, kterým nás vykoupil (to mi na medaili připomínají dvě srdce vedle sebe).
-- Zjevuje se jako vznešený plod vykoupení a chce nám zprostředkovat milosti, potřebné ke spáse (všimni si paprsků, které vycházejí z jejích rukou).

 

Mariina medaile mě utvrzuje v naději. Naděje je ctnost potřebná k tomu, aby Kristus v nás rostl.

1. Když máme naději, naše slabosti a utrpení nás neubíjejí. Když jsme spojeni s Kristem v utrpení, máme naději, že s ním budeme spojeni i ve věčné radosti. Ve spojení s Kristem je kříž lehčí.

2. Kristu, který je naše naděje, se odevzdáváme spolu s Pannou Marií. Ona se úplně odevzdala osobě a dílu Ježíše Krista. Ona nám radí, abychom konali vše, co nám Kristus řekne.

3. Panna Maria s otevřenou náručí, jak ji vidíme na medaili, nás povzbuzuje k stále větší naději, že vytrváme na cestě za Kristem. Koncil nám připomíná, že "Mariino mateřství trvá nepřetržitě v plánu milosti ... až do věčného zakončení spásy všech vyvolených. Když byla vzata do nebe, nezanechala svého spasitelného úkolu, ale svými mnohými přímluvami nám i nadále získává dary pro věčnou spásu. Ve své mateřské lásce pečuje o bratry svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a nesnázích, dokud nebudou dovedeni do věčné vlasti." (konst. o církvi č. 62).

4. S křesťanskou nadějí opakujme tedy modlitbu důvěry, kterou nás naučila Panna Maria a která je zapsána na medaili: "Panno Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme!"

 

Mariina medaile mě povzbuzuje k větší lásce. Bez lásky k Bohu a bližnímu je lidský život prázdný. Láskou k Bohu zahoříme, uvědomíme-li si jeho lásku k nám. Kristovo Srdce a kříž, které vidíme na medaili, jsou největším důkazem Boží lásky k nám.

1. Milující Kristovo Srdce je s námi v Eucharistii. Proto nás Panna Maria vyzývá: "Přicházejte často k oltáři, tam dosáhnete hojných milostí."

2. Boží láska k nám čeká na naši odpověď. Máme se navzájem milovat, jak nás miloval Pán Ježíš. Láska Pána Ježíše spočívá v tom, že nás vyvedl z temnoty smrti a otevřel nám cestu k Otci do nebeské slávy.

 

Panna Maria, jak ji vidíme na medaili, chce paprsky milostí, které vycházejí z jejích rukou, zaplavit celý svět.

I my se máme zajímat o celý svět, o spásu všech lidí a nemyslet jenom na sebe. Když je skutkem lásky dát někomu skývu chleba nebo mu pomoci v jakékoli nouzi, jistě je skutkem lásky pomoci bližnímu v duchovním růstu.

Sklánějme se ke všem, kteří potřebují pomoc, hlavně duchovní, s Mariiným srdcem. Koncil to od nás žádá: "Tato Panna za svého života byla vzorem oné mateřské lásky, která má oživovat všechny, kteří spolupracují na obrození lidí při apoštolském poslání církve". ( konst. o Církvi č. 65).

 

Toto všechno mi říká pohled na Mariinu medaili. Může mi pomoci k hlubšímu duchovnímu životu a jejím rozšiřováním mohu vykonat nenápadný, ale účinný apoštolát. Panna Maria řekla svaté Kateřině: "Všichni, kteří budou nosit tuto medaili, dostanou mnoho milostí."

 

MARIA
bez hříchu prvotního počatá,
oroduj za nás,
kteří se k tobě utíkáme!

 

Připravila komunita Dcer křesťanské lásky sv. Vincenta de Paul v Římě v mariánském roce 1987.