HYMNUS

K OSLAVĚ SVATÝCH RAN A KRVE NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

(dle sdělení laické sestře Marii Martě Chambonové v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii. Imprimatur 7.4.1927)

 

 

VĚČNÝ OTČE,
dle poučení Tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, předaná laické sestře Marii Martě, za která z celého srdce děkujeme,Ti obětujeme všechno, co Tvůj Syn pro nás učinil a vytrpěl, všechny Jeho svaté Rány a všechnu Jeho Svatou Krev. Pro tyto nekonečné zásluhy Tvého Syna Ježíše Krista, Vykupitele světa, Tě na kolenou prosíme, abys je přijal k usmíření Boží spravedlnosti a jako splátku našich dluhů a trestů za naše viny a tak zachránil a spasil svět i nás samotné. Dej nám skrze uctívání svatých Ran a Krve Spasitele světa Ježíše Krista nabýt pravého poznání Tvého Syna a nezabloudit k falešným naukám. Spoluvykupitelka světa, Matička Boží, Panna Maria, řekla sestře Martě, že všechna osvícení Ducha Svatého pochází z Ran Ježíšových. Proto Tě, nebeský Otče, na kolenou prosíme, daruj nám skrze svaté Rány Tvého Syna všechny dary Ducha Svatého a ochranu všech archandělů a celého nebeského vojska; ať zaženou pro Rány a Krev Tvého Syna Ježíše Krista a v Jeho Jménu Lucifera, Satana, Belzebuba a všechny démony zpět do pekla, ať se již nikdy nevrací nám jakkoliv škodit. Vezmi též pod tuto mocnou ochranu Svatého Otce, svého pravého náměstka a znič všechna nepřátelská díla a plány ve Tvé Církvi i mimo ni. Na radu Tvého Syna Ti obětujeme svaté Rány i svatou Krev vždy současně se všemi bolestmi Matičky Boží, Královny Nebe a země, Paní všech národů, s Jejími zásluhami na Zemi i na Nebi, a Jejím prostřednictvím, neboť Tvůj Syn toto spojení a obětování nazval "nebeským darem", kterým lze zaplatit všechny dluhy. My takto poslušně činíme, neboť víme, že svých dluhů ani nedohlédneme. Tvůj Syn, Spasitel světa, řekl: "Všechno dobré pochází ode Mne, ale přece toužím, abych byl za to prošen a úpěnlivě žádán." Jak rádi a z celého srdce o všechno dobré na kolenou úpěnlivě prosíme, a jsme šťastni, že to smíme, neboť tak své děti, Otče, vidíš nejraději. Vždyť za námi stojí nejsladší a nejspanilejší Panna Maria, naše Maminka, a za nás, nehodné děti, se s námi u Tebe neustále přimlouvá. Děkujeme Ti z celého srdce za toto nesmírné bohatství a možnosti, které nám dáváš v každé chvíli a v každé situaci našeho života! Vždyť k vyřešení všeho stačí kleknout si a modlit se tyto modlitby s upřímným srdcem, neboť obsahují všechno, čeho je nám tolik zapotřebí. Proto Tě, nebeský Otče, upřímně prosíme:

- Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Ježíšových nohou: přiveď všechny, byť i umírající, k sobě, aby žádná duše již nikdy neskončila v zatracení. Ať kroky všech spěchají za Tebou, Tvým Synem Ježíšem Kristem a Matičkou Boží jako mudrci od východu a pastevci k Betlému.

- Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Ježíšových rukou: dej, ať všichni svým dílem pracují na Tvé vinici a pro své bližní s láskou jako Tvůj Syn. Dle Jeho vůle dej, ať pro zásluhy Jeho levé ruky stojí na věčnosti všichni po Jeho pravici. Obětujeme Ti, dle Jeho rady, všechny naše skutky i odpočinek, modlitby i rozjímání ve spojení s Jeho přesvatými Ranami prostřednictvím Panny Marie.

- Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Tvého Syna Ježíše Krista při bičování: daruj milost obrácení všem těm, kteří Tě pronásledují, i formou nelásky k bližnímu, bičují a plijí po Tobě dodnes, ignorují a odmítají Tě, aby pochopili a uviděli, že jsou vedeni zlým nepřítelem spásy. Daruj všem svým nepřátelům pro tyto zásluhy milost obrácení a pokání vedoucí k věčné spáse a radosti v Nebi.

- Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista, Srdce, které je naším Středem, otevři srdce všech lidí, i "oči lidských srdcí", aby procitli a uviděli Tvou nekonečnou dokonalou Lásku a zahořeli touhou k ní. Prosíme Tě pro tyto zásluhy o odpuštění a milosrdenství pro všechny duše, zvláště pro umírající na celém světě. Spojujeme své útrapy, bolesti a kříže s Jeho útrapami, bolestmi a Křížem na přímluvu Královny Nebe a Země za všechny duše v očistci, aby byly v co největším počtu vysvobozeny z muk očistcových a vešly do štěstí Království Božího. Dej nám vejít, Pane, Lásko, do Rány Tvého Boku, Rány lásky, z níž šlehají živé plameny lásky. Daruj nám milost milovat Tě beze vší lidské útěchy. Daruj nám milost nalézat Tě ve svém vlastním srdci a slyšet v něm Tvůj Hlas. To vše na přímluvu a pro zásluhy Matky Boží.

- Pro nekonečné zásluhy svatých Ran a Krve Trnové koruny, prosíme Tě, Otče nebeský, uzdrav rány našich duší a myslí. Zvláštní úctu, usmiřování a lásku chceme věnovat těmto Ježíšovým svatým Ranám Trnové koruny, které byly po smrtelném zápase v Getsemanech Jeho nejhroznějším utrpením. Chceme vytahovat trny z Ježíšovy svaté Hlavy tím, že Ti, Otče, obětujeme zásluhy Jeho svatých Ran a Krve prostřednictvím Jeho a naší Matky Panny Marie. Na radu Tvého Syna spojujeme všechno své konání se zásluhami Jeho Trnové koruny, neboť ona bude osvětlovat Nebe i všechny svaté. Tvůj Syn slibuje za rozjímání Trnové koruny velkou slávu na věčnosti. Nedopusť, aby duše padly do věčné propasti pekelného ohně jenom proto, že za života pohrdly Ježíšovou Trnovou korunou, Jeho Ranami, Krví a Křížem. Dej nám pochopit, že jakákoliv lidská činnost konaná bez Tebe je marnost, ztráta času, energie i prostředků, a že nás nic nemůže trvale uspokojit, než přebývání s Tebou, který obsahuješ plnost všeho štěstí.

 

 

Závěr:

Pane, dej, ať si vryjeme do svých srdcí Tvá slova o Tvých svatých Ranách:
"Neodvracej oči od této knihy a naučíš se z ní více, než vědí největší učenci. Modlitba k Mým Ranám obsahuje vše. Svět o tomto pokladu nechce nic slyšet. Obsahuje všechno, jen peklo ne. Mé Rány zůstanou na věky a všichni tvorové budou na ně věčně patřit. V rozjímání o Mých Ranách naleznete vše pro sebe i pro jiné. Každičké slovo pronesené ke cti Mých svatých Ran mi působí nevýslovnou radost; počítám každé ... Naučím Tě, jak Mě máš milovat, neboť to neumíš. Věda lásky se nečerpá z knih; uděluje se jen duši, která rozjímá o Ukřižovaném a je s Ním v důvěrném spojení ... Jen Mě milujte a ostatní přenechejte Mně. Miluj Mě čistě, jen proMne samotného, nehleď ani na trest, ani na odměnu ... Často mluvte o utrpení Mého Srdce ... S Mými Ranami a Mým Srdcem můžete dosáhnout všeho a získat plody svatosti. Tvoje moc spočívá v Mých Ranách. V jistém smyslu můžeš i více než Já: totiž odzbrojit Moji spravedlnost. Až se o posledním soudu lidstvo objeví před Mou soudnou stolicí, ukážu všem své nevěsty, jež skrze Mé svaté Rány zachránily svět. Den, ve kterém uzříte tyto veliké věci, přijde zcela jistě." Amen.

 

 

Modlitba za totálně a tvrdošíjně odmítavé ledové duše

 

 

"Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých Ran!"

"Věčný Otče, obětuji Ti Rány Pána našeho Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší!"

(obě modlitby 300 dní odpustků)