Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim... (Mk 10.14)

BOŽÍ MILOSRDNÁ LÁSKA K NENAROZENÝM:

"MŮŽETE JE KŘTÍT"

 

 

Jednoduchá žena našich dnů a matka několika dětí, svému okolí známá pro svou radostnou oddanost Bohu a velkorysou ochotu, přijímat oběti a utrpení pro spásu duší a dobro sv. Církve, zapsala následující zkušenost.

 

Seděla jsem v tramvaji u okna a modlila jsem se růženec. Znenadání silné světlo. Ulekla jsem se ... Ježíš byl vedle mně a říká: "Podívej se na to doupě vrahů!" - Dívám se vpravo a vlevo a říkám: Pane, vpravo je jen krajina, míníš snad tohle zde, kde na osvětleném kříži stojí nápis "Ženská klinika"?

Nato Ježíš: "Tu míním. Takových je mnoho a ještě jich mnoho vznikne. Modli se za lékaře a všechny zúčastněné, zejména za matky, které zabíjejí nebo nechávají zabíjet děti, ještě než se narodí k životu! V noci ti o tom řeknu ještě víc."

V noci mi Pán ukázal strašný obraz. Vidím zemi, pokrytou malinkými dětskými mrtvolkami. Je to tak strašné, že zapisuji: Vidím vraždu betlémských neviňátek, rozmnoženou tisíce a milionykrát! - Plakala jsem, když jsem viděla tento strašný obraz.

Pán však pokračoval: "Nečistý duch zaklepal na všechny dveře. Většinou se mu otevřely. Běda těm, kdo ho poslouchají! Přes noc zapadnou, spolu s jejich domy, do močálu svých hříchů! - Stojí u hrobů a pláčou nad jediným dítětem, které jim Bůh vzal, vždyť je jeho vlastnictvím. Ale nad ostatními, které jsou ukrutně vražděny, nikdo nepláče! Spíš přichází čas, kdy se věří, že vraždění těchto maličkých dělá radost Bohu i lidem. Ale požehnán každý dům, v němž bydlí nějaká smírná oběť!"

 

Pak vidím na obloze nesčetné dětské hlavičky. Říkám: Pane, to přece nejsou hlavy andělů?!"

Pán: "To jsou ti maličcí, kterým byl vzat život. Budou žalobci u soudu! Modli se za jejich vrahy, aby se jim ještě dostalo milosti u Božího soudu!"

Ptám se dál: Pane, proč jsi mi to ukázal a řekl? Já vím, tito nebudou nikdy vidět Boha.

 

Ježíš: "Marie, ty máš splnit velikou úlohu. Tito maličcí mohou dojít k vidění Boha ... Dej dál, co ti říkám, i mým kněžím! Narazíš na odpor; ale časem se pozná a bude se dělat, co slouží k radosti těchto maličkých. MŮŽETE JE KŘTÍT!

Nejdříve se pomodli Věřím v Boha. Pak vezmi svěcenou vodu, pokrop všemi směry a vyslovuj tato slova:

 

Vás všechny, kteří ve dne a v noci jste se narodili nebo se ještě narodíte mrtví,

Vás všechny, kteří jste byli nebo ještě budete zabiti v lůně vašich matek,

abyste všichni skrze Ježíše Krista dosáhli věčného života, ... (zde dej hromadně jména: Marie, Josefe, Jene,...(svatí toho dne)...)

Křtím vás e jménu Otce a Syna a Svatého Ducha! -

 

Bůh nechá skanout křestní vodu na hlavu křtěnců a dá každému jeho jméno ... Jak často je křtíte, a nemůžete to nikdy dělat dost často, tak často vám budou darovány malé duše, kterým jste otevřeli nebe.

Nakonec se pomodli Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci.

 

Je to má Milosrdná Láska, překypující Láska mého Otce a našeho Ducha, která se projevuje v této době zmatku a bloudění a pudí nás, zavražděným maličkým být zachraňujícím a obšťastňujícím Bohem. Vzpomínejte stále na tuto naši Lásku! - Obklop vyznání víry a slova křtu slovy žalmů a slovy vděčné lásky. Pomohu ti. Aby i ty nejprostší duše mohly pomáhat těmto maličkým a křtít je, napiš ještě jednou, jak si to přeji: ...

 

Ještě jednou, dej dál má slova! Pospěš si, aby těmto maličkým, kterých bude čím dál víc, bylo pomoženo dřív, než bude příliš pozdě pro ně i pro vás. Čas kvapí! Poznejte váš čas!"

 

Paní Marie dodává další zkušenost:

Sama jsem jednou měla přirozený potrat, v 6. měsíci. Jelikož mi lékařka řekla, že dítě přijde příliš brzy, pokřtila jsem je, než zemřelo, a to na místě, kde byla hlavička. Řekla jsem: "Dobrý Bože, Ty přece necháš dojít křestní vodu přes břišní krytinu na hlavu dítěte!" - Potvrzení jsem dostala asi o rok později po dvou těžkých operacích, když jsem se probrala z narkózy. U mé postele stálo malé, krásné dítě. Ptám se: Kdo jsi, malý andílku? - a slyším: "Jsem tvůj malý Werner! Tys mi křtem otevřela nebe. Já jsem se za tebe modlil, abys se zas uzdravila. Tobě k radosti a na potvrzení pravdy jsem se ti směl směl zjevit.

Na shledanou, drahá matko!"

 

________________________________________-

 

Tento text jsem dostala nečekaně, italsky a německy. Neobsahuje bližší údaje ohledně jména, místa a data. (Jen ital. překl. má v úvodní větě: "v Německu")

"Bez vás nemohu pomoci světu", nám řekla P.M. 20.8.86

Italské vydání je doplněno násl. modlitbou, opatřenou pozn. "S církevním schválením" a doprovázenou krátkým textem z 16.4.86, v němž kard. Ugo Poletti, gen. vikář Sv. Otce, děkuje za její tisk a šíření:

 

SMÍRNÁ MODLITBA ZA ZLOČINY POTRATU

BOŽE NÁŠ OTČE, který ve své nekonečné lásce k nám chceš, aby všichni lidé byli spaseni, s vírou a láskou Církve, která nese ve svém mateřském srdci "touhu po křtu" pro všechny děti světa, chci vyjádřit tuto její lásku tím, že pokřtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého všechny děti, které dnes budou potratem zahubeny v lůně svých vlastních matek. Tímto úkonem víry a láskychci s celou církví:

- OBĚTOVAT, skrze neposkvrněné ruce nejsv. Panny Marie, spolu s Ježíšovou Krví, krev všech dětí, zabitých potratem, a vyprošovat skrze oběť jejich životasmilování a milosrdenství pro lidstvo.

- ODČINIT těžký zločin potratu, který, tím, že ničí život počatého, ho zbavuje milosti křtu.

- MODLIT SE za obrácení všech strůjců a spolupracovníků potratu, tohoto strašného zločinu, "který podpisuje odsouzení muže, ženy, lékaře, státu". (Jan Pavel 2.)

- MODLIT SE za obrácení těch, kdo mocnými sdělovacími prostředky podporují, ospravedlňují a brání tento přetěžký hřích, čímž znevažují a odmítají učení Církve a samého Krista.

- A konečně, VZÝVAT MILOSRDENSTVÍ pro ty, kdo , oklamáni a svedeni těmito mocnými prostředky, se vzdalují od lásky Boha Otce.

Věřím v Boha ... Otče náš ... Zdrávas Maria ...

BOŽE NÁŠ OTČE, který ve své nekonečné lásce k nám chceš, aby všichni lidé byli spaseni, s írou a láskou Církve, která nese ve svém mateřském srdci "touhu po křtu" pro všechny děti světa, chci vyjádřit tuto její lásku tím,že pokřtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého všechny děti, které dnes budou potratem zahubeny v lůně svých vlastních matek.

 

KŘEST NENAROZENÝCH

Myšlenky Jeho Srdce platí od pokolení do pokolení: chce vyrvat jejich duše smrti a sytit je v době hladu. (Ž 33,11.19)

Věřím v Boha ...

- VÁS VŠECHNY, kdo ve dne a v noci jste se narodili mrtví a ještě se mrtví narodíte,

- VÁS VŠECHNY, kdo ve dne a v noci jste byli a ještě budete usmrceni v lůně vlastní matky,

- abyste všichni skrze Ježíše Krista dosáhli věčného života,

Marie, Josefe, Jene, ...(svatí toho dne) ...

- KŘTÍM VÁS VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO!

Zavolal jsem tě tvým jménem, jsi můj! (Iz 43.1)

Zpívejte Pánu novou píseň, neboť učinil divy (Ž 98.1)

Pane, chci opěvovat díla tvé milosti! (Ž 89)

Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

 

Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, nás miluje a ve své dobrotě nám dává útěchu, která nikdy nepomine, a radostnou naději. On sám ať nás potěší a upevní v každém dobrém činu i slovu! (srov. 2 Tes 2.16-17)

On se ke mně sklonil, vyslyšel mé volání, vyprostil mne z bahnitého kalu, ze záhuby v jámě ... a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu ( srov. Ž 40)