LITANIE K DUCHU SVATÉMU

 

Příslib Boha Otce těm, kteří se alespoň 3x týdně budou modlit tyto litanie

1. Vytrhnu tě z rukou protivníka viditelným způsobem

2. Odstraním překážky, které ti zabraňují zdokonalit se

3. Přidám ti anděla, aby tě vnuknutím chránil od hříchu

4. Setrváš na cestě ctnosti

5. Poznáš dobře svoje nedostatky

6. Dostaneš sílu vymanit se z hříšných návyků

7. Upevním v tobě víru, naději a lásku

8. Vysvobodím tě z hmotné bídy

9. Tvoje rodina bude žít ve svornosti a vzájemné lásce

10. Kdo chce pomoct svému bližnímu, známému ze zlých návyků, musí se modlit tyto litanie denně půl roku

 

Ranní modlitba

Věčný Otče, obětujeme Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitbu a všechno, co dnes naplní můj den ve spojení Tvého milovaného Syna, Pána Ježíše Krista, z moci lásky skrze Pannu Marii, aby Tě všichni lidé hledali, nacházeli, milovali za spásu duší.

 

Příslib Ducha Svatého

Tyto litanie se budou šířit jako lavina. Kdo je dá jinému, má účast na jeho modlitbách. Ať každý poví Duchu Svatému, na čí úmysl je chce obětovat nebo je chce obětovat za sebe.

 

Litanie k Duchu Svatému

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému .....

Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a připrav stánek v srdci svého služebníka, buď pochválen

Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít podle Boží vůle, budˇ pochválen

Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít ve stálé přítomnosti Boží, buď pochválen

Duchu Svatý, který sídlíš v srdci Božího Syna, nauč nás poznávat Tě a zamilovat se do Tebe, buď pochválen

Duchu Svatý, který se staráš o slávu Boha Otce, nauč nás žít v odevzdanosti a v úplné důvěře v Boha, buď pochválen

Duchu Svatý, znamení ohnivých jazyků, zapal v mém srdci oheň lásky, buď pochválen

Duchu Svatý, holubice tajemná, nauč mne chápat Písmo Svaté, buď pochválen

Duchu Svatý, Ty, který nemáš jméno ani tvar, nauč mne správně se modlit, buď pochválen

Duchu Svatý, který hovoříš ústy proroků, nauč mne žít v pokoji a ve vyrovnanosti duše, buď pochválen

Duchu Svatý, ohnisko láskou hořící, nauč mne žít moudře a trpělivě, buď pochválen

Duchu Svatý, vládnoucí všemi dary, nauč mne žít v okoře a skromnosti, buď pochválen

Duchu Svatý, kterého poklady jsou nesmírné, nauč mne chápat cenu utrpení, buď pochválen

Duchu Svatý, jehož poklady jsou neocenitelné, nauč mne správně využívat drahocenný čas, buď pochválen

Duchu Svatý, z jehož pokladu neubývá, oisti mne od nelásky a pýchy, buď pochválen

Duchu Svatý, jehož bohatství nikdo nespočítá, nauč mne odporovat zbytečným myšlenkám a představám, buď pochválen

Duchu Svatý, dárce darů přemnohých, nauč mne vyhnout se neužitečným činnostem a zbytečným řečím, buď pochválen

Duchu Svatý, z kterého plnosti jsme všichni obdrželi, nauč mne mlčet v pravý čas, buď pochválen

Duchu Svatý, lásko věčná, nauč mne dávat dobrý příklad jiným, buď pochválen

Duchu Svatý, Dobroto nekonečná, dej mi vytrvalost v dobrém, buď pochválen

Duchu Svatý, sladký Utěšiteli, nauč mne jednat s lidmi, buď pochválen

Duchu Svatý, milý příteli duší, nauč mne nikoho neposuzovat a nepřipomínat křivdy, buď pochválen

Duchu Svatý, Světlo, které obšťastňuje duši, nauč mne vidět potřeby jiných a nezanedbávat dobré skutky, buď pochválen

Duchu Svatý, který konáš v duších zázraky, veď mne k dokonalosti, buď pochválen

Duchu Svatý, Otče ubohých, dej mi poznat moje chyby, buď pochválen

Duchu Svatý, před kterým není nic utajené, nauč mne unikat úkladům ďábla, buď pochválen

Duchu Svatý, který znáš budoucnost vesmíru, pomoz mi se vymanit z otroctví těla, světa a ďábla, buď pochválen

Duchu Svatý, který znáš i moji budoucnost, svěřuji se do Tvé ochrany, i moji rodinu, přátele a všechny lidi, buď pochválen

Duchu Svatý, s Tvou Božskou pomocí, nauč mne žít pro slávu Boží, pro spásu duší a radost Matky Boží, abych mohla zemřít jako služebnice užitečná, buď pochválen

Amen.