MODLITBA MATKY

EUGENIE K OTCI

 

Modleme se na úmysly Boha Otce, aby byl poznán, milován a uctívánse zvláštní zbožností.

Jeho přáním je, aby jeden všední den nebo neděle byl zasvěcen k uctívání jeho osoby pod jménem OTEC  CELÉHO LIDSTVA.

Sdělil to Matce Eugenii v roce 1932 ve svém poselství, které jí diktoval latinsky - řečí pro ni naprosto neznámou.

Církev toto zjevení přísně zkoumala 10 let a posléze je prohlásila za PRAVÉ.

 

SKRZE NĚHO, S NÍM A V NĚM

 

BŮH JE MŮJ OTEC

 

Otče na nebesích, jak sladké je vědět, že Ty jsi můj Otec a já jsem Tvé dítě!  Zvlášť když se nebe mé duše zatáhne a můj kříž je těžší, cítím, že musím stále opakovat: Otče, věřím v Tvou lásku ke mně!

Ano, věřím, že jsi můj Otec v každém okamžiku mého života a já jsem Tvé dítě!

Věřím, že mě miluješ nekonečnou láskou!

Věřím, že na mě dohlížíš ve dne v noci a že ani vlásek z mé hlavy nespadne bez Tvého svolení!

Věřím, že ve své nekonečné moudrosti víš lépe než já, co je pro mě dobré.

Věřím, že ve své nekonečné síle mě ochráníš od zla.

Věřím, že ve své nekonečné dobrotě uděláš všechno pro ty, kteří Tě milují, dokonce i v područí těch, kterým slouží. Líbám Tvou ruku, která uzdravuje!

Věřím, ale upevňuj mou víru, naději a lásku!

Nauč mě vidět vždy Tvou lásku jako mého průvodce v každé chvíli mého života.

Otče, Ty víš všechno a znáš mě lépe než já sama sebe. Můžeš udělat všechno a miluješ mě!

Otče, protože Ty si přeješ, abychom se vždy obraceli k Tobě, přicházím s důvěrou prosit Tebe, společně s Ježíšem a Pannou Marií ... (zde vyslovte své přání).

Ve  spojení s jejich Nejsvětějšími Srdci Ti nabízím všechny své modlitby, oběti a odříkání, všechny své činy a větší svědomitost při mých povinnostech. (1)

Dej mi světlo, milost a sílu Ducha svatého!

Posilni mě v tomto Duchu, abych Ho nikdy neztratil, nezarmoutil Ho a nedovolil Mu ve mně oslábnout.

Můj Otče, žádám Tě o to ve jménu Ježíše, Tvého Syna! A Ty, Ježíši, otevři své srdce a přijmi do něho srdce moje a spolu se Srdcem Mariiným ho nabídni našemu božskému Otci! Získej pro mě milost, kterou potřebuji!

Božský Otče, zavolej všechny lidi, ať celý svět chválí Tvou otcovskou dobrotu a Tvou božskou milost!

Buď mým něžným Otcem a chraň mě, ať jsem kdekoli, jako své zřítelnice. Ať jsem vždy hoden být Tvým synem; smiluj se nade mnou!

Božský Otče, sladká naděje našich duší, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, nekonečné dobro, rozlévající se na všechny lidi, kéž Tě všichni znají, milují a ctí!

Božský Otče, blahodárná roso lidstva, kéž Tě všichni lidé znají, milují a ctí!

(1) Je-li tato modlitba pronášena jako novéna, přidejte: Slibuji, že budu zvláště v těchto devíti dnech šlechetnější k  té a té osobě ...