MODLITBA ZA KNĚZE A DUCHOVENSTVO

 

Ježíši, věčný Veleknězi! Ochraňuj své kněze záštitou svého božského Srdce. Ať rostou v lásce a věrnosti k tobě a ochraňuj je před nákazou světa. Dej jim moc, aby mohli a dokázali proměňovat chléb a víno, ale i sílu proměňovat srdce. Žehnej jejich práci bohatou plodností a odplať jim vše korunou věčného života.

Maria, Ty dobrá Matko kněží! Vypros nám svaté kněze, řeholníky, svaté rodiny. Vezmi nás všechny pod svou zvláštní ochranu.

Maria, Královno apoštolů! Přiveď všechny povolané ke svatému kněžství!

Maria, Matko bohoslovců! Vypros jim milost vytrvalosti.

Maria, Máti Bolestná! Přiveď svou mateřskou rukou zbloudilé kněze a biskupy zpět k Dobrému Pastýři. Obětuj Věčnému Otci předrahou Krev svého božského Syna za kněze a biskupy, trpící v očistci, ať je uvedou svatí andělé do nebe. Amen.

Zdrávas Maria ... (3x)

 

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života Tvého, Ježíš. - Svatá Maria, Matko Boží a Matko naše, pokorně Tě prosíme, zachraň nás a ukryj nás pod Tvůj ochranný plášť, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Pro soukromou pobožnost

Překlad ze slovenštiny