MŠE SVATÁ

 

 

Mše svatá, kterou se zaživa nábožně zúčastníš, prospěje ti více, nežli
mnoho mší svatých, které snad někdo jiný za tebe slyšeti nebo obětovati
bude po tvé smrti
Při každé mši svaté jsi účasten kněžského požehnání, jež Bůh v nebi
potvrzuje k časnému i věčnému dobru tvému
Při každé mši svaté klečíš mezi množstvím andělů, jež jsou s tebou
přítomni v nejhlubší úctě, této poklony hodné oběti a pro tebe též činní1 Nábožným slyšením mše svaté nevýslovně slavíš přesvaté člověčenství
Ježíše Krista, zvlástě utrpení a smrt jeho


2 Nábožným slyšením mše svaté stáváš se nejúžeji účastným nekonečných
zásluh Ježíše Krista, zvláště z jeho umučení a přebolestné smrti
plynoucích


3 Mší svatou Kristus Pán též vydatně nahrazuje tvoje nedbalosti a
zanedbání dobrého


4 Mší svatou promíjí ti Pán Bůh také některé všední hříchy pro pravou
lítost, oběti mešní duši tvé vdechnutou


5 Mší svatou můžeš býti zachráněn od mnohých úkladů, nebezpečí a
neštěstí jež by tě jinak stihly


6 Každá mše svatá nábožně tebou slyšená získá ti v nebi nový stupen slávy


7 V těžké hodině smrti tvé každá mše svatá, které jsi byl nábožně
přítomen, bude tvojí největší útěchou


8 Každá taková mše svatá bude ti na soudě Božím nejmocnější prosbou o
milost a milosrdenství


9 Každá nábožně slyšená mše svatá zmenší tvoje časné tresty za HRICHY
tvé zasloužené, pozemské i očistcové


10 Mší svatou poskytuješ duším v očistci převelikou útěchu a úlevuKdykoliv obcuješ mši svaté, mimo jiné úmysly obětuj ji také ke cti
onoho světce nebo světice, jehož památku církev svatá toho dne oslavuje
Slyšíš-li nábožně mši svatou a obětuješ-li ji ke cti některého svatého
nebo anděla Božího a děkuješ-li Bohu za milosti jemu udělené, činíš mu
radost v blaženosti jeho a získáváš si jeho obliby a zvláštní ochrany
To je cesta jediné mše svatéImprimatur - exerciční dům Frýdek-Místek