MODLITBA ZA NEPRATELE

Kdo se modlí za své nepřátele, bere jim možnost, aby mu uškodili. Musí to být ovšem modlitba v duchu a v pravdě. Jen taková modlitba má sílu srazit moc temnot. Modlete se takto:

Nebeský Otče, sešli nám skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, našeho Vykupitele a Dárce blaha, svou svatou otcovskou lásku ke všem lidem, kteří se ti protiví, aby se skrze ni obrátili a zanechali zlého. Otče, sešli svou otcovskou lásku na všechny, kteří nás pronásledují a zrazují, chtějí nám ubližovat, aby jim v tom tvoje přítomnost zabránila. Otče, sešli svůj svatý oheň lásky na všechny lháře, pomlouvače a pokrytce, aby poznali, co je správné, a přestali ubližovat.Otče, tvoje láska nechť se vylije na všechny zločince, na všechny nástroje zla, na všechny ty, kteří dychtí po moci, aby nemohli škodit lidstvu. Otče, ať síla tvé lásky sestoupí na zem jako blesk, když vrahové obcházejí zemi a chtějí ubližovat národům. Otče, stůj při nás, náš Pane a Vůdce, buď naší záštitou a naší silou. Otče, nechej proudit svou otcovskou lásku na všechny národy, naplň jesvým svatým ohněm, aby rozpoznaly nebezpečí doby, které vyvolává lest starého Hada. Otče, buď všude dobrým vládcem! Vládni nad Odpůrcem, aby ustoupil do propasti zla a ušetřil lidi.

Otče, nejlepší Otče, učiň to, co tvoje otcovská láska pokládá za dobré, správné a spasitelné. To je naše víra, to je naše důvěra ve tvou svatou lásku.

Říkám vám: Jedna duše, která mě v duchu prosí, je silnější než celý šik protivníků. Když se za své nepřátele nemodlíte, jste vydáni jejich zlovůli. Vy sami pak máte na tom vinu.

Vy nenávidíte, strachujete se a pomlouváte své nepřátele, (které ani neznáte) a pokoušíte se před nimi bránit. A já vám říkám:Máte se za ně modlit, abych na ně vylil svou otcovskou lásku a já to udělám.

Jednejte podle mé vůle, a vaši nepřátelé budou proti vám bezmocní. Já jsem vás přece vysvobodil a já vás beru zcela do svých dlaní.

Slova pronesená k omilostněné Antonii Lambergerové.