MODLEME SE A PRACUJME ZA OBNOVU SVĚTA V DUCHU EVANGELIA

 

 

Ani síla zbraní mocných tohoto světa, ani moudrost státníků a obratnost diplomatů, ani technický pokrok a hospodářský rozmach - nezachrání tento svět před pohromou !!

 

Zachrání jej jen

 

sepjaté dlaně malých duší, čistá a pokorná srdce a vroucí modlitby. Důsledný život podle evangelia, oddaná láska k Bohu a Marii - pokání a smír za hříchy světa.

 

Budujeme stotisícovou armádu lidu Božího, armádu duší ochotných konat v duchu pokání a smíru -

- časté přijímání svatých svátostí,

- každodenní modlitbu svatého růžence,

- pokorné a trpělivé snášení každodenních nesnází a trampot,

- praktický život podle EVANGELIA,

- každodenní modlitbu: Neposkvrněné Srdce Mariino, zachraň naši vlast a celý svět!!" "MARIA, Pomocnice křesťanů, zůstaň Matkou lidu svému.

 

Jen deset spravedlivých, t.j. asi jedna třetina procenta celkového počtu obyvatel města, by bylo stačilo k záchraně Sodomy.

K záchraně našich národů by tedy mělo stačit jen asi 50.000 spravedlivých. Nabízíme Bohu více než bezpodmínečně žádal od obyvatel Sodomy. Nabízíme MU stotisícovou armádu - MODROU ARMÁDU MARIINU (MAM) věrných duší, ochotných vyprošovat u NĚHO záchranu pro naše národy.

 

Můžeme a musíme to dokázat - čas je krátký !!

 

Všichni, jímž leží na srdci osudy této země - a nejen její - spojte s námi své síly!

Nabídněte Bohu své modlitby, pokání a smír - rukama naší Nebeské Matky a Paní - Neposkvrněné Panny Marie." Jen v tom je bezpečná záruka našeho úsilí!

 

Hnutí pro "Mariinu Modrou Armádu" - "MAM" není spolek ani klub, neorganizuje se, nepřijímá přihlášky, nevybírá příspěvky, nemá vedení ani ústředí - šíří se živelně.

Nevede seznamy svých členů a nemá tedy přehled o jejich počtu.

Spoléhá však i na Vaši pomoc i na Vaši obětavou spolupráci.

 

Jen podle výsledku svého úsilí poznáme, zda již bylo dosaženo vytčeného cíle -- čísla 100.000 .

 

100.000 modliteb svatého růžence denně, to je síla, která pohne Srdcem Božím!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Jest-liže vím, že Země může být zničena, nebo, že může být zničeno mnoho národů a to je dnes možné (pravděpodobné) - pomocí nukleárních zbraní a jest-liže na druhé straně právě tak vím, že se tomuto dá zabránit modlitbou a pokáním, jak to žádala Panna Maria ve Fatimě r. 1917, pak je mou největší povinností - chopit se tohoto prostředku. Jest-liže to zanedbám, stávám se spoluzodpovědným na zánik těchto národů. Zanedbávání modlitby a pokání je - říkám to s veškerou vážností - "zločin proti liedstvu!"

Dr. Rud. Graber, biskup Řezenský.

(Ovšem toto mělo vědět lidstvo aspoň o 20 let dříve /spis byl založen -P.)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Krásný jsem a málo kdo mi miluje.

Dobrý jsem a kdo si ve Mně libuje?

Mocný Jsem,- kdo hledá u Mne podpory?

Tvůrce jsem, proč spoléháš víc na tvory?

Bohat Jsem, - kdo Mých si žádá pokladů?

Moudrý Jsem, kdo chodí ke Mně pro radu?

Světlo Jsem, vy ve tmách si libujete!

Věčný Jsem - vy jen pro časnost se dřete.

Pravda Jsem - vy jen ke lži lnete!

Svatý jsem - Vy jen hříchu holdujete!

Láska Jsem - proč vy stále vzdorujete!??

Soudce Jsem - Já budu soudit celý svět! Chcete potom přede Mnou se chvět??!?

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

(opsáno)