POKORA A LÍTOST

Od sv. Markéty M. Alacque

 

Ó můj božský Spasiteli, padaje pokorně na kolena před Tvůj svatý kříž, prosím úpěnlivě Tvé nejmilosrdnější Srdce o milost a smilování:

 

Ježíši zneuznávaný a pohrdaný, smiluj se nade mnou

Ježíši pomlouvaný a pronásledovaný, smiluj se nade mnou.

Ježíši od lidí opuštěný a pokoušený, smiluj se nade mnou.

Ježíši zrazený a prodaný za bídnou cenu, smiluj se nade mnou.

Ježíši vlečený provazy po ulicích, smiluj se nade mnou.

Ježíši tupený, obžalovaný a nespravedlivě odsouzený, smiluj se nade mnou.

Ježíši poličkovaný a uplivaný, smiluj se nade mnou.

Ježíši oděný rouchem potupy a pohrdání, smiluj se nade mnou.

Ježíši prohlášený za blázna a posedlého, smiluj se nade mnou.

Ježíši snížený pod Barabáše, smiluj se nade mnou.

Ježíši tak potupně zbavený svého roucha, smiluj se nade mnou.

Ježíši ukrutně bičovaný až do krve, smiluj se nade mnou.

Ježíši trním korunovaný a posmívaný, smiluj se nade mnou.

Ježíši obtížený křížem a kletbou lidu, smiluj se nade mnou.

Ježíši zahrnovaný potupami, bolestmi a pokořováním, smiluj se nade mnou.

Ježíši zarmoucený až k smrti, smiluj se nade mnou.

Ježíši zraněný a rouháním tupený, smiluj se nade mnou.

Ježíši přibitý mezi lotry na potupné dřevo kříže, smiluj se nade mnou.

Ježíši, zničený v očích lidských a zbavený veškeré cti, smiluj se nade mnou.

Ježíši ponořený do moře utrpení, smiluj se nade mnou.

 

Modleme se: Ó dobrý Ježíši, Tys chtěl z lásky ke mně vytrpěti tak nesmírně mnoho potupy a pokořování, dej, ať i srdce mé v pravdě miluje pokořování a potupu a jich si váží, a uděl mi milost,abych také zatoužil opravdu jich zakoušeti. Amen.

 

Králi věčnosti, Nesmrtelnému, Neviditelnému, jedinému Bohu buď sláva a čest na věky věkův. Amen. (300 dní odpustků pokaždé).

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v Tebe důvěřuji! (300 dní odpustků pokaždé).

Velebeno buď neposkvrněné Srdce Panny Marie! (300 dní odpustků pokaždé).

Sladké Srdce Mariino, buď mou spásou! (300 dní odpustků pokaždé).

Ježíši, Maria, Josefe! (7 let a 7 kvadr. pokaždé).

Pán můj a Bůh můj! (7 let a 7 kvadragen. Čtyřikrát měsíčně plnomocné odpustky, když denně při pozdvihování s láskou pohlédne ku sv. Hostii a takto se modlí.)

 

Ó Maria beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme!

+