POSELSTVÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA VE SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE V OLAWĚ (POLSKO)

Poselství č. 150 ze dne 21.11.1993

Podle dekretu papeže Pavla 6. ze dne 14.9.1966 není k publikování zjevení, vidění, zázraků nebo k návštěvě míst neuznaných zjevení zapotřebí žádat o žádné církevní svolení. Proto u tzv. soukromých zjevení, k nimž se doposud církevní autorita nevyjádřila (Medžugorje, Litmanová, Olawa, ...) se podřizujeme konečnému úsudku církve.

Pán Ježíš jako Kristus Král sestupuje z nebe obklopen anděly. Přichází s ním svatý Maxmilián Kolbe a stále více se blíží k nám.
Já, Kristus Král sestupuji, můj synu, dnes v můj svátek. Je to velká milost, že já, Kristus Král, sestupuji do své svatyně. Mé děti, přišli jste do kaple Krista Krále. Já, Kristus Král, jsem zde přítomný, když se modlíte, ale největší milost můj synu je ta, že tu byla sloužena mše svatá ve vigilii mého svátku. Přijeli věřící z Československa a vřele prosili o Boží pokoj. Když kněz sloužil mši svatou, já, Kristus Král jsem byl přítomný i se svou Matkou. U toho kněze, můj synu, je silná víra. On věří, že je zde přítomný Kristus Král. (Pozn.: Páter Jan, Brno). Kdo má víru, v tom jsem Já přítomný. Vzkaž, aby lidé otevřeli své srdce Mně i Mé Matce. Já, Kristus Král mám pro vás otevřené srdce, moje děti, i pro celou církev svatou, neboť v každém kostele ve svatostánku jsem přítomný. Největší milost splývá na kněze, kteří zde slouží mši svatou. Oni tu obdrží milost od Mé Matky i ode Mne.
Já, Kristus Král sestoupil jsem můj synu, abych požehnal váš kraj i celý svět. Vaši zemi hrozí nebezpečí. Ještě to bude trvat pár měsíců. Modlete se za vládu, ale ta vláda stejně nic nezařídí. Musíte se vřele modlit, musíte se oddat Mně Kristu Králi a Mé Matce, a ona vás bude provázet ke Mně, Kristu Králi. Můj synu, strašné věci se budou dít na zemi, ale neznáte dne ani hodiny. Modlete se za všechny národy, aby se vrátili ke Mně, Kristu Králi, neboť Já, Kristus Král, mohu všechno učinit, ale nechť se oddají srdce Mne a Mé Matce. Já, Kristus Král rozvírám plášť nad celým světem, ale ne všichni milují Mne a Moji Matku.
Vzkaž, aby se všechny národy oddaly do péče Mé Matky. Má Matka ochrání všechny ty, kteří vezmou růženec a budou prosit Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Toho času obdrží milost a nikomu se nic nestane, neboť Já, Ježíš Kristus budu přítomen v tomto člověku. Ale abych byl přítomen, musíte udělat ve svých srdcích pro Mně místo. Tehdy Já, Kristus Král, budu bdít nad vámi. Můj synu, ten kněz, který sem přijel a sloužil mši svatou na místě zjevení v zahrádkářské kolonii, to je Můj služebník. On je nemocný a brzy ho vezmu k sobě, neboť on je již potřebný v nebi. On nebe zasloužil, a Já, Kristus Král ho brzy zavolám. Modlete se za jeho duši, aby byla spasena, neboť se mi cele odevzdal, a aby poslání, které vyplnil na zemi s ním přišlo ke Kristu Králi. Já, Kristus Král, žehnám všechny v této svatyni.
Pan Domanski: Pane Ježíši Kriste, prosíme Tebe, požehnej nás, naše rodiny, naše domy i naši zem. Prosíme Tebe, Pane Ježíši, požehnej naše prosby, které leží na oltáři. To jsou prosby k Tobě, Pane Ježíši a k Matce Boží. Tobě jsme v modlitbách předali své prosby. U mně klečí bratr, který prosí o to, co přikazuješ Ty, Kriste Králi, že má obdržet stygmata.
Můj synu, vzkaž, že přijde čas. Ať se modlí, ať odevzdá své srdce ještě více Mně a Mé Matce. Kristus Král, můj synu, nemění, co jednou řekl. Já, Kristus Král ho chráním se svou Matkou. Vztahujete ruce ke Mně, Kristu Králi, abych vám udělil požehnání. Pamatujte, moje děti na modlitbu, často přistupujte ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání. Buďte připraveni ...
Můj synu, jestli se všechny národy a vaše zem bude modlit, může být Boží Pokoj ve světě i ve vaší zemi. Vzkaž, aby vaše vláda nepřipustila navrácení zákona dovolujícího zabíjení nenarozených dětí. Každá matka, která tak učiní, i lékař, který ten čin vykoná, stane na Soudě Božím. Potom se Kristus Král zeptá: Proč jste vraždili to dítě? Jděte pryč do ohně pekelného. Potom už nebude odvolání a nebude se moci odtud vrátit. Tehdy roztáhne Kristus Král ruce vpravo i vlevo a řekne těm po pravici: To jsou mí vyvolení, kteří čekají na místa pro ně připravená. Těm po levici řekne: Vy běžte do ohně pekelného.
Můj synu, strašné věci se budou dít na zemi, neboť nejdřív musí být zlo zničené. Přijde trest na lid, který uráží Moji Matku a Mně. Já, Kristus Král chci, aby všechny národy odevzdaly srdce Mně a Mojí Matce. Já, Ježíš Kristus jsem všude, na jednom každém místě. Vy mě nevidíte, moje děti, ale Já jsem zde přítomný a je zde se mnou svatý Maxmilián Kolbe.
Požehnání pro náměstka Jana Pavla II. a celou církev svatou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Požehnání prosbám a požehnání pro vás, moje děti. Dobře, že jste přišli a odevzdali srdce Mně ve svátek Ježíše Krále a Já, Kristus Král jsem ve vašich srdcích, neboť vy jste otevřeli srdce pro Mne a Moji Matku. Žehnám vaše prosby i vás, moje děti. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Největší milost plyne na toto místo. Ti, kteří přinášejí dary, je nedávají tobě, oni je přináší Mé Matce a Mně, Kristu Králi. Vzkaž, že jestli bude brzy vystavena svatyně Božího Pokoje, vaše země bude uchráněna. Část bude zničena, ale část zůstane tam, kde budou prosit Mně a Moji Matku.
Můj synu, vzkazuj, aby se na Východě více modlilo, neboť kostely již mají, ale nemodlí se a v neděli se věnují obchodům. Neděle, to je den určený pro Krista Krále. Mají se Kristu Králi klanět a mají se modlit. Jestli to takto nebudou činit, tak přijde strašný trest, strašná nemoc na Východě i na Západě, neboť se vzdalují od Mé Matky a ode Mne. Přijde takový trest, že budou jedni druhé vynášet, neboť musí nastat očištění národů, neboť Zlo z této planety musí zmizet. Když přijde Kristus Král na zem, musí být očištěna od zla. Když bude zlo spálené v ohni, tehdy může přijít Kristus Král na zem. Ale to ještě bude trvat, můj synu, neznát dne ani hodiny. Modlete se, moje děti, a neposlouchejte ty, kteří říkají, že už bude brzy konec světa. Nebude tak brzo konec světa, neboť je Kristus Král. Je Bůh Otec i Syn Boží i Duch Svatý, kteří bdí nad tímto světem, který tak zranil Srdce Pána Ježíše a Matky Boží.
Řekni, že ta krev, která teče ve více zemích, příčinou toho jsou lidské hříchy. Ale ještě bude téci krev jako řeka, neboť lidé nejsou poslušni Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému. Já, Kristus Král žehnám tebe i tu sestru, která přišla a která má milost od Mé Matky i ode Mne. Žehnám všechny ty, kteří mají poselství ve skrytu, i ty, kteří je předávají. Dobře můj synu,že jsi pozorný k poselství. Buď stále ostražitý, neboť někteří budou tvrdit a říkat, že mají poselství, ale to nebudou poselství ode Mne a od Mojí Matky. Budou chtít rozhádat Církev svatou a Církev svatá je neomylná. Ale i Církev svatá musí být ostražitá, a Já, Kristus Král bdím na tomto místě zjevení v Olawě. Já pokládám svoji pečeť na tuto skromnou kapli. Moje děti, když budete přicházet do této kaple, obdržíte milost uzdravení od Krista Krále a Matky Boží, ale proste a nemrhejte časem. Požehnání pro všechny, kteří mají poselství. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Kriste Králi, nejsem hoden klečet dnes tady před Tebou, ale taková je vůle Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Kriste Králi, chci Ti sloužit, aby ti, kteří mají poselství, šli cestou, kterou jsi Ty jsi jim ukázal. Prosím Tebe, Kriste Králi, měj mně ve své péči, i celou moji rodinu, i to místo, aby ho nevzali, aby to místo bylo Tvé a Tvé Matky. Pane Ježíši, prosíme Tebe, posilni nás v této svatyni.
Prosíš, můj synu, a Já budu bdít nad tímto místem i nad vámi, moje děti. Jsou tu nemocní, ti obdrží uzdravení na duši i na těle, ale musí se modlit. Ať otevřou svá srdce pro Mně a pro Moji Matku. Pokoj s tebou.
Já, Maxmilián Kolbe, jsem dnes obdržel velikou milost od Krista Krále. Podívej se, Kristus Král je ve zlatém šatě i se zlatou korunou, a já jako sluha Krista Krále jsem sestoupil na to místo, kde bude kaple s mým jménem, kaple svatého Maxmiliána Kolbeho. Já, Maxmilián Kolbe se zastávám vás i tohoto místa. Přijde takový čas, kdy sem budou kněží přicházet a v těch kaplích už nebude místo. Budou muset být rozšiřované, neboť sem všechny národy přijdou prosit o Boží Pokoj.
Já, Maxmilián Kolbe uděluji vám, bratři a sestry, kněžské požehnání. Odevzdejte svá srdcce Kristu Králi a Matce Boží. Žehnám já, Maxmilián Kolbe.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pokoj s vámi.

 

(Opsáno k 10. výročí)