První pátky v měsíci

Přislíbení Spasitelova, která učinil svaté Markétě Marii Alacoque a těm, kdo zbožně uctívají Jeho Srdce.

1. Budu je těšit ve všech útrapách a protivenstvích

2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům

3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu

4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvláště v hodině smrti

5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství

6. Duše vlažné se stanou horlivými

7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti

8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky

9. V rodinách, v nichž bude mé Srdce ctěno, dám pokoj a mír

10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn obraz mého Srdce

11.Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy zapsána v mém Srdci

12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemrou ve stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm.

Smírné svaté přijímání ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsem si vykonal(a) v tyto první pátky v měsíci:

1. dne ____________________________

2. dne _____________________________

3. dne _____________________________

4. dne _____________________________

5. dne ______________________________

6. dne ______________________________

7. dne ______________________________

8. dne ______________________________

9. dne ______________________________

Podpis: _____________________________