Modlitba za uzdravení rodinného kmene


 


 

Ve jménu Ježíše Krista, mocí Jeho Vzácné Krve, mocí Jeho umučení, smrti a zmrtvýchvstání, mocí Zmrtvýchvstalého Pána, který sedí po pravici

Boha Otce, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, křestní mocí, která nám byla daná Ježíšem Kristem a mocí Jeho Vzácné Krve,

zříkáme se my i celý náš rodinný kmen všech sil Zlého, které nám chtějí škodit a odmítáme je ! “

Pane Ježíši Kriste, rozkaž Satanovi a jeho zlým duchům, aby se Ti podřídili a nikdy víc se k nám a k našemu rodinnému kmeni nevraceli.

Prosíme Tě, Pane Ježíši, rozdrť svýma nohama Zlého i všechny jeho pomocníky a uvrhni je do bezedné propasti.


 

Vyznáváme se všemohoucímu Bohu:

jsme děti Nebeského Otce! Jsme údy Kristova Těla a chrámy Ducha Svatého, povolani ke zmrtvýchvstání.

Byli jsme vykoupeni Vzácnou Kristovou Krví, abychom oslavovali Boha svými těly. Proto nemá Satan právo ani moc nad námi, nad naším rodinným kmenem, naší rodinou a nad naším domem. My i náš dům budeme sloužit Pánu.

Nebeský Otče, prosíme Tě o odpuštění všech hříchů všech naších předků v rodinném kmeni, našich rodičů i příbuzných. Odevzdáváme je všechny ukřižovanému Ježíši. Prosíme o odpuštění všech našich hříchů a dáváme si pevné předsevzetí odpustit všem těm, kteří nás zranili a ublížili nám. Ať nás Vzácná Kristova Krev očistí od všech našich hříchů a osvobodí z pout neodpuštění, prokletí a hříchu, skrze Krista našeho Pána. Amen.


 

Po každém zřeknutí se zlých duchů:


  

Pane Ježíši Kriste, prosíme Tě,

rozkaž těmto zlým duchům,aby nás i celý náš rodinný kmen opustili,

aby se podřídili Tobě a nikdy víc se k nám nevrátili.

Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci. 

 1. Zříkáme se ducha egoismu, svévole, vyvyšování se, ducha nezávislosti na Bohu, odmítání druhých a sebeodmítání, samotářství, nedůvěry a pochybností, ducha rebelování, neposlušnosti, vzdoru, vzpoury, žárlivosti na Boha, odpadu od víry, nenávisti vůči Bohu a Panně Marii, bludu a rouhání. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha hněvu a zlosti, zatrpklosti a odporu, ducha nenávisti a nevraživosti, ducha neodpuštění, pomsty a vraždy. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha strachu a úzkosti, úzkostlivé starostlivosti, napětí, ducha sklíčenosti, ostýchavosti a bázlivosti, ducha stísněnosti, frustrace a zklamání, ducha beznaděje, zoufalství, sebevraždy a potratů. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha strachu, hrůzy, zděšení, ducha šoku, komplexu méněcennosti a nervozity a nejistoty. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha žárlivosti, sebeukájení a smilstva, ducha homosexuality, nevěry, znásilňování a krvesmilstva, ducha prostituce, svádění, vyzývavosti, necudnosti, zvráceností, pedofilie, bestiality a násilí. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha smilné rozkoše, která do nás vchází přes myšlenky, slova, skutky, přes naše oči, uši, nos, jazyk a hmat, přes naše ruce, nohy a pohlavní orgány. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha světského smýšlení, smyslnosti a nevázaných radovánek, ducha závislosti na alkoholu, tabáku, drogách, počítačích a hazardních hrách, ducha škodlivé hudby, filmů, seriálů, DVD filmů, reklamy a elektronických her. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha lpění na osobách a materiálních věcech, na svých představách a plánech. Pane Ježíši…


 

 1. Zříkáme se ducha touhy po uznání, po jméně, slávě a moci, po postavení a bohatství, ducha vlastnictví materiálních statků a ducha sobectví a závisti. Pane Ježíši…


 

 1. Zříkáme se ducha lenivosti, požitkářství a nestřídmosti v jídle a pití, ducha obžerství, neochoty k půstu a neřádu v přijímání potravy. Pane Ježíši…


 

 1. Zříkáme se ducha pýchy, arogance a zvýšeného sebevědomí, ducha předsudků a nezdravé konkurence, ducha žárlivosti, závislosti, porovnávání se s jinými a ducha zaujatosti. Pane Ježíši…


 

 1. Zříkáme se ducha modloslužby, věštění, čarování a zaklínání, kabaly, černé a bílé magie, ducha pověry, ducha okultizmu, ezoteriky, víry v reinkarnaci a učení hnutí New Age. Zříkáme se všech zlých sil, které nás spoutali klaněním se falešným bohům návštěvou pohanských kultovních míst, přechováváním okultních předmětů a symbolů ve svém domě či jejich nošením, čtením horoskopů, jasnovidectvím, čtením z ruky, vykládáním tarotových a jiných karet, vyvoláváním duchů zemřelých nošením amuletů a křišťálových kamenů pro štěstí, malováním indické mandaly, používáním kyvadla, numerologií a posouváním předmětů, cvičením jógy, meditací zen a metodami jako: reiki, indické čakry, používání osob jako médium, automatickým psaním, uzdravováním přes guru, používáním léčitelským metod, které jsou založené na okultních metodách a nekřesťanských náboženských filozofiích, tak jako: hypnóza, homeopatie a akupunktura. Pane Ježíši…


 

 1. Zříkáme se ducha posuzování a odsuzování druhých, ducha sebeobviňování a obžaloby, ducha svalování zodpovědnosti na druhé, ducha osočování a urážek na cti, podsouvání zlých úmyslů, ducha ponižování druhých a neuctivých řečí, ducha hádky, týrání a nadvlády. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha sebeklamu, lsti a podvodu, ducha zákeřnosti, pokrytectví a lži, ducha lichocení a podplácení, ducha nespravedlnosti a krádeže. Pane Ježíši… 

 1. Zříkáme se ducha nedůvěry vůči Bohu, ducha ateizmu, svatokrádeže a materialismu, ducha nacizmu a komunismu, ducha členství v tajných společenstvích zvláště svobodného zednářství a ducha konzumního způsobu života. Pane Ježíši…


 

Pane Ježíši Kriste, očisti nás svou Vzácnou Krví, hlavně naše srdce, naše vědomí a podvědomí i nevědomí. Obmyj naše myšlenky a svědomí, vzpomínky, představy a pocity, náš rozum, vůli, city, duši i ducha.


 

Pane Ježíši, očisti svojí Vzácnou Krví náš mozek, náš nervový systém, krev v našich žilách, naše svalstvo, kosti a naše vnitřní orgány.

Pane Ježíši, očisti nás svou Vzácnou Krví. Očisti naše oči, uši a nos, náš hmat, ústa a jazyk, naše ruce, nohy, pohlavní orgány a nás úplně celé.


 

3x Nechť je ctěna a velebena předrahá Krev Ježíše Krista, nyní i na věky věků. Amen. 

Krátká modlitba osvobození:


 

Ve jménu Ježíše Krista, mocí jeho Svaté Krve a na přímluvu Panny Marie, se odříkáme my i náš rodinný kmen jakékoli vazby s jakýmkoli zlými duchy, kteří jsou v nás nebo na nás útočí a přijímáme Tebe, Ježíši Kriste, jako svého jediného Spasitele a Vykupitele. Amen


 


 

Písma svatého je možno rozjímat o 5 nesmírných darech,

kterých se nám dostává v Ježíšově Krvi. Jí jsme vykoupeni, je nám odpuštěno, jsme očištěni, ospravedlněni a posvěceni


 

viz Efez 1,7; 1 Jan 1,7; Žid 9,14 Řím 5,9; Žid 13,12.


 

Další odkazy v Písmu na Ježíšovu Krev, např.: Zj 7, 9-17; Řím 3,25 1Jan 4,7 Efez 2,13


 

Ježíšovou Krví jsem vykoupen ze satanovy ruky. Pro Ježíšovu Krev mi byly odpuštěny všechny hříchy. Ježíšova Krev mě očišťuje od všech hříchů. Ježíšovou Krví jsem ospravedlněn, učiněn spravedlivým. Ježíšova Krev mě posvěcuje, činí svatým, odděleným pro Boha. Již nejsem na satanově území“.


 

Nebeský Otče, ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána a Boha, Tě prosíme, osvoboď a uzdrav naše srdce a celý náš rodinný kmen! AMEN !