ŠKAPULÍŘ PANNY MARIE KARMELSKÉ

Zdislava-Filoména Chvátalová, Kafkova 20/608, 16000 Praha 6, Česká republika

 

Co je to škapulíř?

Škapulíř se skládá ze dvou částí vlněné látky, které jsou spojeny dvěma úzkými tkanicemi tak, že celek možno nosit na plecích, a sice jeden díl vpředu a druhý vzadu. Tento malý škapulíř jest od Církve povolen jako náhrada za velký škapulíř (oděv), který různé řády nosí přes svůj hábit.

Nejznámější a všeobecně rozšířený jest hnědý karmelský škapulíř. Od roku 1910 je též dovoleno místo něho nosit posvěcenou medailku, ale jen ve vyjímečných případech. Proč právě tento škapulíř by měl být nejdůležitější?

Ten, kdo v tomto škapulíři zemře, nebude trpět ohněm pekelným!

 

Jest vůbec peklo?

Jsoucnost pekla mnoho lidí popírá. Říkají, že věčné peklo by bylo něco nelidského, něco nesrovnávajícího se s Bohem. Věčné peklo odporuje lidskosti a rozumu a dokonce i milosrdenství Božímu. Mohl by být zván Bůh nekonečně milosrdným, kdyby bylo věčné peklo? Pán Ježíš nám řekl zcela jasně, že peklo existuje. Vzpomeňme si na Jeho proroctví o posledním soudu, při kterém bude věčný soudce mluvit takto: Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného! (Mat 25,41) Kdo přijde do tohoto pekla? Ten, kdo zemře s vědomím těžkého hříchu, aniž se byl před tím vyzpovídal nebo alespoň vzbudil dokonalou lítost. Největší bolest v tomto věčném pekle jest poznání, že duše jest Bohem navždy zavržena, že nikdy nebude vidět Boha, nikdy nepocítí ani jiskřičku Jeho převeliké lásky. A to vše následkem vlastní viny.

16. července 1251 zjevila se Nejblahoslavenější Panna Maria Šimonu Stockovi, představenému karmelitánu. Držela v ruce hnědý škapulíř, jak jej všichni karmelitáni odjakživa nosí (před tímto zjevením však pouze jako ochranu hábitu), a řekla přívětivě: "Pohlédni, můj milovaný synu, na škapulíř mého řádu. Jest to zvláštní znamení milosti, které jsem vyprosila pro tebe a dítka z hory Karmel (t.j. pro všechny nositele škapulíře). Ten, kdo s tímto oděvem zemře, nebude trpět ohněm pekelným. Podívej se jen, jest to znamení spásy, ochranná zbraň v nebezpečí, záruka míru a věčného svazku se mnou."

V jakém smyslu jest třeba rozuměti výše uvedeným slovům Matky Boží? Nechtějí zajisté říci, že je třeba nosit pouze škapulíř a pak možno žít podle libosti, v žádném případě člověk nemůže být ztracen. Nikoliv, Panna Maria nechce, abychom se oddali náboženské lehkomyslnosti a nechce vyřadit nebo omezit svátosti. Záleží na životě z víry, jak řekl Spasitel: Kdo uvěří, spasen bude!

Shora uvedeným slovům Matky Boží jest rozumět tak, že věrní nositelé škapulíře mohou počítat se zvláštní pomocí Panny Marie v jejich hodině smrti. Dobrým pomůže, aby si zachovali posvěcující milost a ještě jí rozmnoží, hříšníkům dopomůže ještě včas projevit dokonalou lítost nebo přijmout svátosti umírajících. Jak velkou útěchu můžeme tudíž nemocným a umírajícím poskytnout, když je upozorníme na škapulíř! Jelikož však nikdo z nás - ať mladý či starý - neznáme dne ani hodinu, kdy nás Bůh povolá, měli bychom neustále nosit škapulíř a žít v milosti posvěcující.

"První sobotu po jejich smrti je osvobodím od utrpení v očistci."

 

Jest očistec?

Vždy se věřilo v očistec. Koncil v Lyonu zkoumal tuto otázku již v roce 1274 a potvrdil učení o očistci. To je něco podobného jako u jiných dogmat, např. týkající se nanebevzetí Panny Marie. Vždy Církev věřila, že Panna Maria byla po své smrti vzata i s tělem do nebe, ale jako článek víry to bylo slavnostně vyhlášeno teprve v r. 1950.

Představme si, že člověk zemře ve stavu posvěcující milosti, ale dosud nezadostiučinil za své hříchy. Co má Bůh s touto duší učinit? Pro peklo jest příliš dobrá, pro nebe však není dosud čistá. Musí být tedy očištěna. Kde? V očistci.

V roce 1322 se zjevila Nejblahoslavenější Panna Maria právě zvolenému papeži Janu XXII. a dala mu příkaz oznámit tuto výsadu:

"Všichni ti, kdo za mého života zbožně nosili škapulíř, zachovali čistotu svého stavu a dbali na to, co je spojeno s nošením škapulíře, budou po své smrti vysvobozeni z očistce první sobotu po své smrti."

Jak si máme tak velkou milost vysvětlit? Jak může Bůh tak nápadně často mnohaletý očistec zkrátit? Je to slučitelné se spravedlností Boží?

Na to nám dává odpověď sama Matka Boží, neboť klade tři podmínky:

1. Škapulíř je nutno neustále nosit po celý život, a to ve dne i v noci.

2. Zachovat čistotu svého stavu (svobodní, ženatí)

3. Denně se modlit mariánské hodinky nebo místo toho se zdržet ve středu a v sobotu masitých pokrmů. Tyto požadavky lze i dnes splnit. Kněz po obléknutí sv. škapulíře může tuto podmínku změnit v jinou, např. určitou modlitbu.

"Sobotní výsada" je veliká milost, velká dobrotivost Panny Marie. Záleží naprosto na Její vůli udělit nositelům škapulíře - tedy svým milovaným dětem - něco z Jejího vlastního bolestně získaného a nesmírného pokladu milosti tolik a kolik si přeje a kdy si přeje. Tato sobotní výsada nečiní žádné dogmatické potíže.

 

Účast na zásluhách Karmelského řádu:

Přeješ-li si nosit hnědý škapulíř, obrať se na kněze, který má pravomoc ho udělovat. Plnou moc k oblečení škapulíře může obdržet každý kněz od příslušného karmelského provinciála.

Kněz posvětí nejdřív škapulíř nebo medailku. Pak ti položí posvěcený škapulíř nebo medailku a modlí se při tom: "Přijmi tento posvěcený šat s prosbou k Blahoslavené Panně, že jej chceš nosit bez poskvrny. Bude tě chránit ode všeho zlého a přivede tě k životu věčnému. Amen."

Pak pokračuje modlitbou: "Silou plné moci, která mi byla udělena, předávám tobě podíl na všech duchovních statcích, které získávají členové řádu Hory Karmel, jsouc podporováni milostí Ježíše Krista ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen."

"Nechť ti žehná Bůh všemohoucí, Stvořitel nebe i země, který tě uznal za hodna začlenit se do Bratrstva Nejblahoslavenější Panny Marie z Hory Karmel. Prosíme Jí, aby rozdrtila hlavu starého hada v hodině tvé smrti ... abys dosáhl palmy z koruny věčného života. Skrze Krista, Pána našeho. Amen."

Pak tě kněz pokropí posvěcenou vodou a uloží ti příslušnou denní modlitbu. Tímto způsobem získáváš každý den podíl na velmi mnoha milostech celého Karmelského řádu a sice:

- podíl na všech mších svatých

- podíl na všech modlitbách, zásluhách a pokání veškerých odvětví Karmelu, tedy všech řádových kněží a bratří, všech Karmelitek v uzavřené klauzuře, všech Karmelitek Božího Srdce, všech sester Panny Marie Karmelské, atd.

- právo na získání plnomocných odpustků v určité dny v roce.

 

Znamení spásy

Cožpak Panna Maria onoho 16. července 1251 jasně nepřislíbila, že karmelský škapulíř je zvláštním znamením spásy? Téměř nekonečná řada důkazů by zde mohla být uvedena, že se jedná skutečně o neobyčejný a posvěcující prostředek k duchovnímu i tělesnému blahu nesčetných věřících. Jak mnoho nemocných se přesvědčilo o jeho blahodárnosti, jak mnoho neštěstí bylo zažehnáno tímto škapulířem a nebo jejich působením zmírněno. Jak mnoho mladých lidí se cítilo neobyčejně silnými při těžkých pokušeních, takže zůstali věrni Kristu, atd. Nicméně musíme si však uvědomit, že veškeré pomůcky milosti samy o sobě nikdy nemohou zcela zajistit spásu duše. Tyto pomůcky milosti však mohou a mají přivést duši ke svatým Svátostem.

 

Chtěli byste ještě vědět:

zda se pouze zbožné ženy nechávají odívat tímto škapulířem, pak uvedu jména několika papežů, kteří byli věrnými nositeli škapulíře:

Lev X., Kliment XI., Řehoř XIII., Řehoř XIV., Pavel V., Lev XI., Řehoř XV., Benedikt XIII., Benedikt XIV., Pius VI., Pius IX., sv. Pius X., Benedikt XV., Pius XI. a Pius XII.

Z oběžníku tohoto papeže, dne 11.2.1950, k sedmistému výročí škapulíře, vyjímáme následující slova velkého významu: "Mezi tyto druhy pobožnosti patří v prvé řadě ony, které se týkají svatého škapulíře karmelského, jelikož svou jednoduchostí se hodí pro každou osobu a mezi věřícími nalezly velké rozšíření s největším užitkem. Tuto zbožnou iniciativu doporučujeme od srdce vzhledem k naší trvalé lásce k naší Matce a vzhledem k naší vlastní příslušnosti již od časného dětství k Bratrstvu Škapulíře. Tento šat budiž vám symbolem neustálých modliteb, kterými vzýváte Boha o pomoc. Nechť pro vás znamená zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Mariinu, které jsme již před nedávnem doporučovali. Zajisté tato věrná Matka nezapomene na své dítky, které činí pokání za své hříchy v očistci, aby je přivedla svou přímluvou u Boha podle tak zv. sobotní výsady, co možná nejdříve do věčné vlasti, jak učí ústní podání."

Z velikého počtu svatých, kteří nosili škapulíř, a kteří snad právě jeho prostřednictvím se stali svatými, uvádíme:

Karel Boromejský, František Saleský, Alfons z Liguori, Petr Canisius, Robert Belarmin, Terezie z Avily,Ondřej Corsini,Maria Magdalena z Pazzi, Jan od Kříže, svatý farář Jan Vianney, Don Bosco, svatá Bernadetta, Terezička z Lisieux, atd. Když dne 19.5.1888 byl otevřen hrob a rakev Dona Boska, jeho tělo a šat byly rozpadlé, na povrchu však ležel jeho škapulíř zcela jako nový. Svatá Bernadeta nosila po celý svůj život škapulíř na svém srdci s největší zbožností.

Poslední zjevení Matky Boží v Lurdech se stalo v roce 1858, dne 16. čevence. Od té doby se oslavuje škapulíř celým karmelským řádem (nazývá se též Oslava naší milé Paní z Hory Karmel). Při posledním velkém zjevení Matky Boží ve Fatimě, dne 13.10.1917, viděla Lucie Blahoslavenou Pannu jako Královnu Svatého Škapulíře. Byl to zajisté pokyn pro omilostněnou dívku pro její budoucnost. Brzy na to pocítila Lucie svoje povolání do Karmelu. Protože v Portugalsku byla Církev dlouho pronásledována, mohla vstoupit do kláštera Karmelitek (Coimbra) teprve dne 25.3.1948. Když byla oblečena do velkého hnědého škapulíře, obdržela řádové jméno "Sestra Marie Lucie od Neposkvrněného Srdce".

 

Otázky a odpovědi:

1. Jak musí být nošen škapulíř z látky? Musí být nošen tak, aby visel na obou plecích. Není dovoleno, aby byl upevněn na části oděvu nebo nošen v taštičce.

2. Musí být nově koupený škapulíř napřed posvěcen? Pouze prvý látkový škapulíř, ve kterém je vykonáno přijetí, musí být posvěcen. Další škapulíře se nesvětí (když je první opotřebován).

3. Musí být škapulířová medailka posvěcena? Ano, každá musí být posvěcena knězem, který má též plnou moc k navlečení škapulíře. Tedy nikoli jen první, ale každá další medailka (nová) se musí nechat posvětit, jinak nezprostředkuje bohaté milosti a odpustky.

4. Platí přijetí škapulíře provždy? Ano, platí pro celý život s výjimkou toho, kdyby někdo odložil škapulíř ze zlosti nebo z pohrdání, pak by muselo později následovat nové přijetí. Kdo však pouze ze zapomětlivosti nebo lehkomyslnosti jej nenosí, nemusí být znovu přijat.

5. Má nošení škapulíře z látky přednost před medailkou? Papež sv. Pius X. povoluje podle svého dekretu ze dne 16.12.1910 medailku jako náhradu škapulíře látkového, při čemž velmi zdůrazňuje, že by měly být nošeny pokud možno škapulíře látkové a medailka by měla být pouze výjimkou, nebo dispenzí, např. pro vojáky, dělníky, atd. V tomto případě by měl být látkový škapulíř nošen alespoň v noci a medailka ve dne.

6. Jak musí být nošena škapulířová medailka? Není nutné, aby byla nošena na krku, může být zabalena v prádle nebo i zašita např. u sportovních oděvů.

7. Obdržíme při nošení medailky méně milostí? Nikoliv, medailka nahrazuje zcela škapulíř z látky.

8. Může být každá medailka s Matkou Boží jako škapulířová medailka? Ne, předpis je, že na jedné straně je zobrazeno Srdce Páně a na druhé jakýkoliv obraz Matky Boží.

9. V případě opomenutí denních modliteb, které kněz určil, jest třeba příští den je vykonat? Povinností to není, ale je to velmi chvályhodné. Snad ten, kdo vědomě neplnil povinnost denních modliteb, nepodílí se ten den na mši sv. a na zásluhách řádu karmelského.

10. Kdy mohou nositelé škapulíře získat plnomocné odpustky? V den přijetí škapulíře a 16. července, ve svátek Panny Marie Karmelské.

11. Kdy získáme částečné odpustky? Každý mariánský svátek a pokaždé když políbíme škapulíř.

 

Význam škapulíře:

Úkolem matky je odívat své děti. "... ovinula Ho plénkami a uložila do jeslí ...". Tuto péči prokazuje i nám, svým adoptivním dětem, o něž s láskou pečuje.

 

Pravá úcta k Panně Marii.

Je nutné umět rozlišit pravou pobožnost k Panně Marii od nepravé. Je to velmi důležité. Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu říká, že pravá zbožnost je vnitřní, něžná, svatá, stálá a nezištná.

Vnitřní: vychází z ducha a ze srdce. Vyvěrá z úcty, kterou máme ke Svaté Panně, ze vznešeného pojetí, které jsme si učinili o jejích velikostech, a z lásky, kterou jí milujeme.

Něžná: plná důvěry v přesvatou Pannu, jako dítě důvěřuje v svoji matičku. Působí, že duše se k ní utíká ve všech svých potřebách tělesných i duševních, s velkou prostotou a s důvěrou i něhou, že vzývá o pomoc svou Matičku v každém čase, na každém místě a v každé věci: ve svých pochybnostech, by se jí v nich dostalo světla, ve svých poblouzeních, by z nich byla zase vyvedena, ve svých pádech, by byla zase pozdvihována, ve svých malomyslnostech, by byla povzbuzována, ve svých skrupulích, by jich byla zbavována, ve svých křížích, námahách a protivenstvích života, by v nich byla potěšena. Posléze ve všech neduzích těla i duše Maria jest jejím stálým útočištěm.

Svatá: má duši k tomu, by se vystříhala hříchu a napodobila ze Svaté Panny zvláště její hlubokou pokoru, její živou víru, její slepou poslušnost, její ustavičnou modlitbu, její úplné umrtvování, její neporovnatelnou čistotu, její vroucí lásku, její hrdinskou trpělivost, její andělskou něhu a božskou moudrost. To jsou hlavní ctnosti Panny Marie.

Stálá: utvrzuje duši v dobru a pudí ji, aby nezanechávala snadno svých pobožností;vzmužuje ji, aby se na odpor postavila světu v jeho módách a zásadách, tělu v jeho chtíčích a vášních, i ďáblu v jeho pokušeních. Tak věřící vpravdě zbožný k svaté Panně není nikterak měnlivý, mrzutý, skrupulózní ani bázlivý. Tím se napraví, že neklesne nebo že se nezmění někdy ve své citovosti a ve své zbožnosti. Ale klesne-li, zdvihne se zase, vztahuje ruku k své Matičce. Pozbude-li chuti a citelné zbožnosti, nikterak se tím nesouží; neboť kdo spravedlivě žije a věrně je zbožný k Marii, žije z víry v Ježíše a v Marii a ne z citu přirozenosti.

Nezištná: vnuká duši, aby nehledala sebe, nýbrž jedině Boha, v Jeho svaté Matce. Kdo je vpravdě zbožný k Marii, neslouží této velebné Královně duchem zištným a prospěchářským, ani pro svoje dobro časné, ani tělesné ani duchovní, ale jedině proto, že si zasluhuje bychom Jí sloužili a v ní jedinému Bohu. Nemiluje Marii zrovna proto, že mu činí dobro nebo že od Ní očekává, ale proto, že jest hodna milování. Toť příčina, že Jí miluje a slouží tak věrně v nechutích a suchopárech, jako ve slastech a vroucnostech citelných; miluje Jí tak na Kalvárii jako na svatbě v Káně. Och! Jak takový věřící, zbožný k Svaté Panně, jenž nehledá sebe v ničem, když Jí slouží, jest příjemný a drahocenný v očích Boha a Jeho svaté Matky. Ale jak jest nyní vzácný! Aby tedy nebyl tak vzácný, jal jsem se psáti na papír, čemu jsem učil veřejně i soukromě na svých misiích po mnoho let.

Mnoho jsem už pověděl o Svaté Panně, ale mám ještě více říci! Och! Kéž by mé námahy bylo použito k dobému a tento spisek (O pravé pobožnosti k Panně Marii) padne do rukou duše urozené, zrozené z Boha a z Marie a nikoliv z krve, ani z vůle těla ani z vůle muže, poučil ji a přesvědčil, milostí Ducha Svatého, o výbornosti a ceně pravé a jadrné pobožnosti k Přesvaté Panně, kterou budu nyní vypisovat ...

Bůh Otec dal svého jediného Syna světu jen skrze Marii. Nechť sebevíce vzdechů vysílali Patriarchové, nechť sebevíce proseb vznášeli Proroci a Svatí Starého Zákona po čtyři tisíce let za tento poklad, jen Maria si ho zasloužila a nalezla milost před Bohem silou svých modliteb a vznešeností svých ctností. Svět byl nehoden, praví sv. Augustin, přijmouti Syna přímo z rukou Otcových, dal Ho Marii, aby Ho svět přijal skrze Ni.

Syn Boží se učinil člověkem pro naše spasení, ale v Marii a skrze Marii. Bůh Duch Svatý vytvořil Ježíše Krista v Marii, ale teprve až Ji požádal o svolení jedním z prvních vyslanců Svého dvora.

Ježíš Kristus si přál zažít svoje zázraky skrze Marii. Posvětil svatého Jana v lůně jeho matky sv. Alžběty slovem Mariiným. Jakmile jen promluvila, byl Jan posvěcen, a to jest jeho prvním a největším zázrakem v řádu milosti. Na pokornou prosbu Mariinu proměnil na svatbě v Káně vodu ve víno, a to je Jeho první zázrak v řádu přirozeném. Začal svoje zázraky skrze Marii a bude je konat až do konce věků skrze Marii."