RŮŽENEC SLITOVNÝ

Modlitba úvodní: O Ježíši, Božský vykupiteli náš, buď nám i celému světu milostiv a slituj se nad námi!
Bože svatý, silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi i nad celým světem!
Můj Ježíši, voláme k Tobě o milost a slitování v nebezpečenstvích naší doby. Přikryj nás svou předrahou krví!
Věčný Otče, zapřísahám Tě pro krev Ježíše Krista Tvého milovaného Syna, abys nám prokázal milosrdenství Své. Amen.

Na malých zrnkách obyč. růžence se modlí: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy svých svatých ran!

Na velkých zrnkách se modlí: Věčný Otče, obětuji rány Pána našeho Ježíše Krista k uzdravení ran duší našich.

Nakonec se třikrát opakuje: Věčný Otče, obětuji Ti ...

Přislíbení Páně: Vyplním vše oč budu prošen pro své svaté rány. Pobožnost k nim se musí rozšiřovat. Dosáhnete všeho pro zásluhy krve Mé. Vždyť má cenu nekonečnou. S mými ranami a s mým srdcem můžete dosíci všeho. Z mých ran lze nabýti plodů svatosti. Rány mé zahojí rány vaše.

Za obrácení hříšníků: Mé rány překryjí všechny vaše chyby. Obětujte mi mé rány, aby mi získali hříšníky, neboť žízním po duších. Při každém slově, jež vyslovíte při růženci slitovném, skane krůpěj krve mé na duši některého hříšníka. Růženec slitovný je protiváhou mé spravedlnosti, zadržuje mou pomstu.
Pro duše v očistci jsou sv. rány největším pokladem.

Ke svaté hlavě Ježíšově: Ó Sídlo Božské Moudrosti  a vůdčí sílo, jež vládneš všem náklonnostem a lásce svatého srdce, kéž Tě každý lidský rozum pozná, všechna srdce Tebe milují a všechny jazyky Tebe chválí nyní a navěky. Amen.
Ó Moudrosti, Ó Lásko, jež věčně vynalézáš nové cesty a prostředky, abys nás přinutila více Tě milovat!

// Spasitel slíbil nevýslovné požehnání všem, kteří budou tuto Pobožnost šířiti. Řekl: Kdokoli bude pomáhati v šíření této pobožnosti, bude požehnán tisíceronásobně.

"Přijď Duchu Svatý, přijďna přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Tvé milované nevěsty!"

Slova Ježíše: Modlete se k Duchu Svatému a dostanete to. Modlete se k němu, aby Vás vysvobodil z hříšnosti a tmy, která je v celém světě.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DALŠÍ MODLITBY

 

Ježíši, Maria ,miluji Vás!
Zachraňte duše kněží, zachraňte všechny duše.
Tento úkon lásky chci opakovat 1000x, každým dechem a každým tepem srdce.

Matko Boží, Spoluvykupitelko světa, oroduj za nás!
- 1000 duší vysvobozeno z očistce (viz text)

Věčný Otče, obětuji Ti plamenný žár lásky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie za tuto duši
(dotkneme se někoho)
Můžeme připojit:
zachraň ji svým milosrdenstvím, které je větší a hlubší nežli moře.

Královno Turzovky, rozprostři nad námi (nimi, celým světem) Svůj ochranný plášť-9x

Ó Maria, beze hříchu počatá,
oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za ty, kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele církve svaté, a za všechny, kdo jsou Ti svěřeni, i za ty, kdo ani nevědí, že se k Tobě utíkat mohou.

Jméno páně budiž pochváleno!
Nechť je úctyhodné jméno Ježíšovo a Mariino ctěno, velebeno a milováno všemi lidmi na celém světě.
(Možno připojit - ... tisíckrát víc, než-li je bráno nadarmo, tupeno a zneužíváno)