MODLITBY K SVATE TVARI PANA JEZISE

 

 

 

Jedna paní dala zhotovit do kostela svatostánek. Nechala si ho na památku vyfotografovat a když film vyvolali, byl tam místo svatostánku obrázek Pána Ježíše. Ta paní jela s obrázkem k otci Piovi,ten obrázek vzal, políbil a řekl: "Toto je pravá podoba Pána Ježíše Krista."

" Každý, kdo s láskou a zbožností uctívá ve svém bytě Můj Božský obraz, bude uchráněn od potrestání stejným způsobem, jako staří židé označili své domy krví velikonočního beránka a byli ušetřeni andělem záhuby. Tak tomu bude i v těchto smutných dobách s těmi, kdo vystaví můj obraz. Žehnám Vám od této chvíle a zaručuji se, že splním své slovo.

 

Překlad omilostněné duše, co jí Pán Ježíš a Panna Maria říkali.

Pán Ježíš: Miluj mne tak, jak jsem říkal. Říkej tuto modlitbičku: "Ježíši, Maria, Josefe, miluji Vás, zachraňte duše kněží, zachraňte Bohem posvěcené duše.

Dále říká Pán Ježíš: Já Vás miluji a mám velkou prosbu, abyste tento akt lásky mohli každým úderem srdce tisíckrát opakovat a hned dnes, já si Vás přetvořím. Prosím o to velice, aby svě věděl. "Milosrdný Ježíši, věříme v Tebe a důvěřujeme Tobě. Přijď na pomoc naší slabosti. Dej, abychom byli schopni bojovat se zlem a přispět k tomu, aby Tě poznali a milovali všichni lidé, abychom důvěřujíc v nezměrnost lásky Tvé, byli schopni bojovat se zlem, které je v nás a celém světě, pro naši spásu. Amen." Tato krásná modlitba byla vnuknuta samým Ježíšem.

 

Příslib milovaného Ježíše:

Ježíši, co si ode mne přeješ? "Piš má dcero, budeš apoštolem milované lásky. Požehnám Ti, zahrnu Tě mnohými milostmi a velkými dary. Děkuji Ti za rozšíření obrazu mé svaté Tváře. Budu žehnat rodinám, které vystaví Můj obraz. Obrátím hříšníky, kteří tam žijí. Pomohu dobrým, aby se zdokonalili, vlažným, aby zapláli a zapálili své srdce. Budu žehnat jejich zájmům, postarám se o ně a pomohu jim ve všech jejich potřebách hmotných i duchovních. Hovořte o mě často a vzývejte mě takto: "Milovaný Ježíši, důvěřujeme Tobě. Měj slitování s námi a celým světem." Mějte víru a důvěru, vše co činíte pro mne, bude Vám stonásobně vynahrazeno! Milovaný Ježíš v nekonečné dobrotě Svého Srdce činí tento příslib: "Každý,kdo uctívá s láskou a zbožností ve svém domě Můj Božský obraz, bude uchráněn od potrestání.

Ježíš: Mé děti pokoj Vám. Jsem milovaný Ježíš, chci Vás povzbudit, aby jste plnili tento apoštolát, který jste započali. Přeji si, aby se rozšířil tak, aby dospěl ke všem tvorům. Můj obraz věnujte jako dar svému známému i neznámému a doprovoďte modlitbou a lakavostí svého srdce. Tento obraz přinese duchovní užitek Vám, kteří jej rozšiřujete a bude působit okamžité a pozoruhodné změny v těch, kdo mě přijmou s láskou a vděčností. Je to veliký dar a veliký prostředek spásy, jimž chci ulehčit lidskému pokolení.Mé srdce je probodeno a pobouřeno příliš četnými hříchy, které jsou páchány přílišným počtem těch, kteří ztrácejí své duše. Nyní jsem nalezl tento nový prostředek spásy a prosím o Vaši pomoc. Chcete mi pomoci? Žehnám Vám od této chvíle a zaručuji, že splním své sliby. Poučujte mladé ve školách, aby provedli toto dílo, které si nesmírně přeji! Musíte prosit Moji Matku,aby Vám pomohla dodat Můj obraz do všech domovů v očekávání, že vstoupí do všech srdcí lidí, aby je učinil šťastnými a spasil je.

 

Zasvěcení apoštolů mé milované lásky svaté Tváře:

Má dcero, přeji si, abys velmi rozšířila Můj obraz. Chci vstoupit do každé rodiny a obrátit i to nejtvrdší srdce. Vezmi mne do nemocnic, útulků, škol i školek. Mluv světu o mé milované a nekonečné lásce. Pomohu Ti nalézt nové apoštoly. Budou to mojí noví vyvolení Mého Srdce a budou mít v něm své vlastní místo. Budu žehnat jejich rodinám, budu je zastupovat v řízení jejich záležitostí. Uvedu platnost to, co jsem řekl: "Tomu, kdo hledá nejprve království Boží a jeho spravedlnost, ostatní bude přidáno v hojnosti a nyní říkám, kdo šíří důvěru a lásku k mému Milosrdenství, odplatím stonásobně v tomto i příštím životě."

 

Zaslíbení, které dal Božský Spasitel skrze Karmelitku, sestru Amálii odsvatého Petra všem, kteří uctívají Nejsvětější Tvář.

Skrze mou Tvář dosáhnete spasení mnohých hříšníků. Kdyby jste věděli, jak milý je Bohu pohled na tuto Tvář. Všichni, kteří se snaží uctívat Nejsvětější Tvář vduchu míru, učiní tímto to, co učinila svatá Veronika. Budou osvíceni světlem mým, obklopeni mou láskou a nikdy nebudou opuštěni.

Čím se budou více starat, aby mé tváři zohavené rouhači opět vrátili její plnou krásu, tím více já se budu starat o Vaši tvář. Vtisknu jí opět svůj obraz a vrátím její krásu, kterou kdysi dostala na křtu svatém. Budu se u svého Otce přimlouvat za všechny, kteří mne skrze toto dílo smíru hájí slovem, modlitbou i písmem. V hodině smrti, očistím jejich duši a smyji poskvrny hříchů. Dám jim původní krásu. Kdo obětuje mou Tvář mému Otci, dosáhne záchrany četných duší.Kdokoli obětuje a nabídne mému Otci v oběť mou Tvář, pokaždé budou má ústa volati! SMILOVANI! "Drahý Pane Ježíši, přijmi do své milosti moje tělo, moji duši a celý můj život.

Otče milosrdenství, vezmi ode mne hořký kalich utrpení, ne však moje, ale Tvá svatá vůle ať se stane na věky věkův. Amen.

 

 

 

Zasvěcení a evangelium k uctění svaté Tváře Pána Ježíše Krista

 

Drahý Pane Ježíši, jehož nekonečná láska stvořila a vykoupila svět a chce jej spasit. Příjmi mne do počtu těch, kteří chtějí pracovat pro vítězství Tvého království na zemi. Chci šířit obraz Tvé svaté Tváře s prosbou, abys obnovil ve všech duších podobu své Božské Tváře. Pro tento účel přijmi mé úplné obětování mě samotného, které dávám Tvé službě.

Ó Ježíši, konej zázraky obrácení a povolej apoštoly, aby se dali do toho velikého díla. Rozestři nad světem Svou milovanou lásku, která pohřbívá a ničí zlo. Obnov zemi a nechť všechna srdce naplněná láskou k Bohu a bližním, vedená světlem světa uvádějí do praxe evangelium.

 

Pane, smiluj se nad námi

Kriste, smiluj se nad námi

Kriste, uslyš nás

Kriste, vyslyš nás

Otče s nebes Bože, smiluj se nad námi

Synu vykupiteli světa Bože ...

Duchu svatý Bože ...

Svatá Trojice, jeden Bože ...

Svatá Tváři Syna živéh Boha ...

Svatá Tváři našeho Spasitele ...

Svatá Tváři zbrocená krvavým potem ...

Svatá Tváři smrtelné úzkosti ...

Svatá Tváři ukrutně bita poličky ...

Svatá Tváři, potupně zakrývaná, ...

Svatá Tváři bita třtinou ...

Svatá Tváři zraněná trním ...

Svatá Tváři trápená horečkou a žízní ...

Svatá Tváři, smáčená bolestnými slzami, ...

Svatá Tváři při smrti na kříži skloněná ...

Svatá Tváři, vzkříšením oslavená, ...

Svatá Tváři jizvami a ranami znetvořená ...

Svatá Tváři radosti všech andělů a svatých ...

Svatá Tváři útěcho zarmoucených ...

Svatá Tváři,jejíž uctíváním zakončíme prosbu o pomoc v soužení, (smiluj se nad námi)

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, obrať k nám svou svatou Tvář

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ukaž nám svou svatou Tvář

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vtiskni svou svatou Tvář do mého srdce

 

Ježíši, který jsi se stal při svém umučení posměchem lidí a mužem bolesti uctívám Tvůj Božský obličej, na němž září krása, mírnost a dobrota Božství a který se stal obličejem malomocného, avšak pod těmito znetvořenými rysy poznávám Tvou nekonečnou Lásku a planoucí touhu milovat Tě a přispět k tomu, aby Tě milovali všichni lidé. Slzy, které tak přehojně tekly z Tvých očí připadají mi, jako drahocenné perly, které chci sbírat, abych jejich nekonečnou cenou vykoupil duše ubohých hříšníků. Ježíš, jehož obličej je jedna krása, uchvacuje mé srdce. Rád se zde na zemi zřeknu Tvého pohledu a nevýslovného políbení Tvých úst, ale snažně prosím, vtiskni svůj Božský obraz do mého srdce a rozněť mě svou láskou, aby byl rychle ztráven a již brzy dosáhl toho, abych patřil na Tvůj oslavený obličej v nebi. Amen.

 

 

Všem těm, kteří se budou tento klíč modlit 40 dní, udělím ze svého přehořkého utrpení 5 milostí:

1. Odpuštění hříchů a plnomocné odpustky

2. Když zemřou dříve, než tyto pobožnosti dokončili, příjmu je za celé

3. Zachráním je před očistcovým ohněm

4.Vezmu je k sobě a odměním je, jako by byla podstoupena mučednická smrt

5.Sestoupím z nebe vzít duše příbuzných do 4 pokolení, které ještě trpí v očistci