VELKÝ EXORCISMUS

! V A R O V Á N Í !
Nemodlete se nad druhými, protože zlý duch by mohl přeskočit na vás! To může dělat pouze biskup a jím pověřený kněz (exorcista). Před modlitbou se raději poraďte s knězem.

 

-----------

1. Modlitba
Ó můj Ježíši, poroučím se do Tvého božského Srdce, a poroučím se do Tvého bezedného, překypujícího milosrdenství, předávám se úplně zcela Tvé lásce a Tvé otcovské věrnosti. Prosím Tě, ó můj Ježíši, nabídni sebe Tvému Otci za náhradu pro všechen čas, který jsem ztratil, já ubohý hříšník, ve Tvé službě. Buď Tvému Otci dokonalou obětí za můj ubohý nevděčný život. Pokryj Tvým velikým milosrdenstvím všechny mé hříchy a nevděčnosti a vytvoř mne mocí Tvé milosti zcela podle Tvé svaté vůle. Amen.

2. Katolické požehnání domu
Požehnání Boží nechť bohatě přijde do tohoto domu a na všechny, kteří v něm bydlí! Milost svatého Ducha nechť posvětí všechny!
To jméno, v němž je všechno štěstí, to nejsvětější a sladké jméno Ježíš, vylej v bohaté míře štěstí a požehnání na tento dům a vše, co je v něm! Nejsvětější Panno a Matko Boží Maria, rač se starat a ochraňovat všechny v mateřské starostlivosti před jakýmkoliv zlem těla i ducha!
Mocná přímluva vznešeného, svatého Josefa, vypros snažně šťastný zdar našim pracím a bohaté odměny všem našim utrpením.
Svatí andělé strážní, chraňte všechny v tomto domě, všechny před nástrahami zlého nepřítele a uveďte je bezpečně do nebeské vlasti! Požehnání všemohoucího Boha a Otce i Syna a ducha Svatého nechť na nás přijde a nechť při nás trvale zůstane. Amen.

3. Požehnání sedmi svatých útočišť
Ve jménu Otce + Syna + Ducha svatého +. Amen.
Ó Pane, nebeský Otče, shlédni milostivě na svého služebníka. Kvůli drahocenné krvi, daruj mi všechny milosti a dary Ducha svatého, abych Tě skrze ně více poznával, Tebe vroucněji miloval, Tobě vždy věrněji sloužil. Vzdaluj vždy od svého služebníka všechny škodlivé vlivy zlého nepřítele.
Přikazuji Ti, Ty Bohem zavržený duchu se vší svou družinou, abys okamžitě ustoupil, všechen jed, který jsi mi jakýmkoli způsobem přinesl, abys zničil a odstranil, a abys s tím se už nevrátil, abys neměl jakoukoliv moc nade mnou (chápaje se kříže a vyzdvihuje):
Podívejte se na kříž Pána, prchněte, vy pekelní duchové, to vám přikazuji jako dítě svaté katolické církve ve jménu Otce + Syna + i Ducha svatého + . Amen.
To svaté jméno Ježíš buď v mém srdci, buď v mých ústech, buď na mém jazyku. Nejsvětější jméno Ježíš osvěť můj rozum, očisti moji mysl, posilni moji vůli, nejsvětější jméno Ježíš buď ve mně, buď skrze mne, přede mnou a vedle mne.Buď ve všech mých myšlenkách, slovech a činech. To nejsvětější jméno Ježíš buď mou ochranou proti všem zlým napadnutím a pokušením. Nejsvětější jméno Ježíš chraň mne před těžkými myšlenkami, před každou zbabělostí a selháním. To nejsvětější jméno Ježíš buď mou neotřesitelnou důvěrou, mou silou a posilou, moje naděje a jistota v životě a smrti.
1. Požehnej mne všemohoucnost nebeského Otce + , moudrost božského Syna + a láska Ducha svatého + . Amen.
2. Požehnej mě Ježíši, ukřižovaný, svou drahocennou krví. Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého +. Amen.
3. Požehnej mě Ježíši ze svatostánku, láskou svého božského srdce. Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.
4. Žehnej mně z nebes Maria, nebeská Matko a Královno, a naplň mou duši stále větší láskou k Ježíši.
Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.
5. Žehnej mi, můj anděli strážný, a všichni andělé mi přijďte na pomoc, abyste udržovali daleko ode mne ty nástrahy zlého nepřítele.
Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.
6. Žehnejte mně všichni svatí patronové, můj svatý kmotře a všichni svatí nebes. Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.
7. Žehnejte mně milé ubohé duše mých drahých zemřelých, příbuzných až do nejvzdálenějšího pokolení. Nechť jsou mými mluvčími u trůnu Božího, abych i já dosáhl věčného cíle.
Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.
Nechť přijde na mne požehnání naší matky, svaté církve, požehnání našeho Svatého Otce papeže (Jana Pavla 2.), našeho arcibiskupa ..., požehnání všech svatých biskupů a sv. kněží. A toto požehnání, jak se vylévá ze všech svatých mší, nechť přijde na mne každý den, nechť mi dá štěstí a zdraví a všechna požehnání, ochrání mne před každým neštěstím a dá mi milost vytrvalosti a šťastnou hodinu smrti.
Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha svatého + . Amen.

4. Vyhnání (exorcizmus) proti satanu a padlým andělům
(Posvěcený kříž - svěcená voda - škapulíř)
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, prosím Rosa Mystica - Růži tajemnou, aby se se mnou modlila:

5. Modlitba k svatému archandělu Michaeli
Slavný kníže nebeského vojska, svatý archanděli Michaeli, chraň nás v boji proti mocnostem a násilí, proti světovládcům této temnoty, proti duchům zloby a pod nebem! Přijdi na pomoc lidem, které Bůh stvořil podobné svému obrazu a vykoupil za velikou cenu z tyranie satana. Tebe uctívá svatá církev jako svého ochránce a patrona, Tobě předal Bůh, Pán, vykoupené duše, abys je uvedl do radosti nebeské. Pros Boha míru, aby zničil moc satanáše pod našima nohami, aby tento více neovládal lidi a nemohl škodit církvi! Přines naši modlitbu před tvář Nejvyššího, aby slitování Pána se brzo snesla na nás! Uchop toho draka, toho starého hada, který není nic než ďábel a satan, a uvrhni spoutaného do propasti, aby už více nesváděl lidi!

6. Exorcizmus (vyhnání)
Ve jménu Ježíše Krista, našeho Boha a Pána, a skrze přímluvu neposkvrněné Panny a Matky Boží Marie, svatého Josefa, svatého archanděla Michaela, svatých apoštolů Petra a Pavla a všech svatých, podnikáme jsouce plni důvěry, boj proti útokům a úskokům satana.

7. Žalm 67
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš. Bůh nám dává svoje požehnání. Nochť se ho bojí všechny dálavy země!

8.Pokračování
Nechť se ozve Bůh, aby jeho nepřátelé byly rozptýleni a aby ti, kteří jej nenávidí, uprchli před jeho tváří. Jako pomine kouř, nechť i oni pominou, jako vosk se rozpustí v ohni, tak nechť pominou ty hříchy před tváří Boží!
K: Podívejte se, zde kříž Pána, prchněte, vy nepřátelské mocnosti!
L: Zvítězil lev z kmene Judova, větev Davidova.
K: Tvoje milosrdenství nechť přijde na nás, ó Pane!
L: Jako my doufáme v Tebe.
Vyženeme Tě, nečistý duchu, kdokoliv jsi, jakákoliv pekelná moc, vyženeme každý útok pekelného protivníka, každou ďábelskou legii, sebranku a chásku! Ve jménu a síle našeho Pána Ježíše Krista buď vyvržen a vyhnán z chrámu Boha a z těch, podle obrazu Božího stvořených a drahocennou krví Božského Beránka vykoupených duší! Neodvažuj se už více, lstivý hade, klamat lidské pokolení a pronásledovat Boží církev, ani protřásat a prosévat + vyvolené Boží, jak se třídí pšenice.
To ti nařizuje Bůhten nejvyšší, kterému se podobat stále ještě ve své veliké pýše, postrádáš. On, který chce, aby všichni lidé došli spasení a dospěli k poznání pravdy.To ti nařizuje Bůh Otec + , to ti nabízí Bůh Syn + , to ti nařizuje Bůh Duch svatý. To ti nařizuje Kristus, to věčné slovo Boha, které se stalo člověkem, který za záchranu našeho pokolení svedeného závistí se snížil a stal se až k smrti poslušným. Svoji církev vybudoval na pevné skále a slíbil, že brány pekelné ji nikdy nepřemohou a že on bude při ní zůstávat až do konce světa. To ti nařizuje znamení svatého kříže + a síla všech tajemství křesťanské víry + . Přikazuje ti velebná panenská Boží Matka Maria, která od prvního okamžiku jejího neposkvrněného početí svou pokorou pošlapala tvoji šíleně pyšnou hlavu. Přikazuje ti víra svatých apoštolů Petra a Pavla a ostatních apoštolů. to ti přikazuje krev mučedníků a zbožné přímluvy všech svatých. Neboť tě zapřísaháme, ty prokletý draku, a celou pekelnou družinu, před živým Bohem, při pravém Bohu, při svatém Bohu, při Bohu, který tak miloval svět, že vydal svého jednorozeného Syna, aby všichni, kteří v něho věří, nezahynuli, nýbrž měli věčný život. Přestaň klamat lidská stvoření a vlévat jim jed věčného zatracení. Přestaň škodit církvi a poutat její svobodu! Prchej, satane, ty vynálezce a mistře všech lží, ty nepříteli lidského štěstí! Vykliď místo Kristovi, na němž jsi nic z tvých skutků nenašel! Uvolni místo jedné, svaté, katolické a apoštolské církvi, kterou Kristus sám svou krví získal!
Skloň se před mocnou rukou Boha! Třes se a prchej před zavoláním toho svatého a bázeň budícího jména Ježíš, před kterým se třese peklo. Síly nebes, mocnosti a knížata jsou mu podřízena, jeho neúnavně velebí cherubíni a serafíni, kteří neustále volají: "Svatý, svatý, svatý je Pán, ten Bůh zástupů!"
K: Naše pomoc je ve jménu Páně.
L: Který stvořil nebe a zem!
K: Pán s vámi!
L: I s tebou!
Modleme se: Bože nebes, Bože země, Bože andělů, Bože archandělů, Bože patriarchů, Bože apoštolů, Bože mučedníků, Bože vyznavačů, Bože panen, Bože, který máš mocdát život po smrti a klid po práci, poněvadž mimo Tebe není žádný jiný Bůh a protože nemůže být žádného jiného než Tebe, Tvůrce všech viditelných a neviditelných věcí, a jehož říše nebude mít konce. Pokorně prosíme Tvůj přeslavný Majestát, rač nás mocně chránit před každým násilím, před každým úskokem a lstí, před každou ohavností pekelných duchů a chránit nás neporušené, skrze Krista, Pána našeho. Amen.
Před nástrahami ďábla chrań nás, ó Pane! Rač zajistit Tvé církvi jistotu a svobodu Tobě sloužit, prosíme Tě, uslyš nás.
Rač pokořit nepřátele svaté církve, prosíme Tě, vyslyš nás!
(Nyní se pokropí místo svěcenou vodou).

9. Modlitba plného odevzdání
(Prosím každý večer se modlit)
Já, nevěrný hříšník, obnovuji a posiluji svůj křestní slib do Tvých rukou, ó Neposkvrněná Panno Maria. Zříkám se navždy satana, jeho nádhery, jeho činů a předávám se zcela Ježíši Kristu, moudrosti, která se stala člověkem, abych můj kříž nesl dodatečně za ním všechny dny svého života.
A abych se mu stal věrnější, než jsem byl dosud, vyvoluji Tě dnes, ó Maria, za svou matku a vládkyni v přítomnosti celého nebeského dvora. Předávám a zasvěcuji Ti jako Tvé plné vlastnictví svůj život a svoji duši, své vnitřní i vnější statky a i s hodnotou všech svých minulých, přítomných a budoucích dobrých skutků, přitom Ti přenechávám celé a plné právo, zacházet se mnou a vším mým bez výjímky, podle Tvé blahovůle a k větší cti a slávě Boží, na čas i na věky. Amen.

10. Konec

-------------

K: Kněz
L: Lid
+ vždy udělat znamení kříže

Vybráno z knihy ??? (str 41-46)