PÁN JEŽÍŠ VYSVĚTLUJE VIZIONÁŘCE CONCHITĚ GONZÁLES ZE ŠPANĚLSKÉHO GARABANDALU POSELSTVÍ ZÁŘÍCÍHO KŘÍŽE

 

Můj kříž na nebi (30.1.1965)

Ano, moje dcero, dobře jsi to pochopila. Můj kříž, zářící kříž, který nebe osvítí, bude všem obyvatelům Země znamením. Pro některé bude znamením trestu, pro mnohé znamením světla a pro ostatní znamením brzké blaženosti. Je to znamením, že poslední události jsou již přede dveřmi.

Tento kříž připomene celému světu moje strašná muka, neboť, jak jsem již řekl častokrát, nebudu trestati, aniž bych předem aroval. Poskytnu všem obyvatelům Země dostatek času, by porozuměli smyslu kříže na nebi. Bude to znamení, že spravedlnost mého Otce je již v bezprostřední blízkosti.

Všichni lidé budou mít možnost tento kříž idět. Ani jediná duše nebude moci říci, že tento kříž neviděla. Všem vám připomenu krvavý a potupný kříž svého utrpení a lásky k dětem, aby všechny zachránil. Pro některé, jestliže se neobrátí, bude představovat spravedlnost, jiným připomene utrpení jejich BOHA LÁSKY a bude v nich budit touhu za prominutí svých hříchů.

Konečně pro jiné to bude znamení štěstí, znamení lásky a něhy jejich Boha. Všichni to budou vidět i když to budou odmítat, že tento kříž je znamením, které pro ně přinesl Spasitel za spásu a odpuštění a že opět přijde, aby dostál svému slibu a přinese věčné blaho. V pravdě ti říkám, že tento nástroj mého strašného utrpení převyšující utrpení všech, které si mé děti vůbec mohou představit, bude uctíván, neboť tímto křížem bude svět zachráněn.

Tento kříž mnoho duší poděsí, neboť nejsou bez výčitek svědomí a mnoho jiných učiní šťastnými. Myslím tím ony duše, které na zemi nosí svůj kříž v rozličných denních utrpeních, tak jako já jsem nesl svůj kříž. Trpící duše budou jásat štěstím, neboť při pohledu na kříž seznají, že jejich utrpení je ukončeno. Šťastné duše dojdou tímto obratem času svého vytouženého cíle, který je učiní navždy blaženými. Věnujte pozornost nebi, moje děti, neboť jedině z nebe přijde vaše štěstí.

 

Křížové tažení lásky (1.4.1965)

Počínaje objevením se kříže na obloze rozešlu své pozemské anděly všemi směry, aby mé světlo a mé milosti přinášely všem těm, kteří jich potřebují.

Tato doba bude dobou konce (konec vlády satana), doba předpověděná proroky, při které ti, které vyšlu, budou činit zázraky mým jménem, jménem Nejsvětější Trojice a jménem tří Svatých Srdcí. Tato doba bude plná slávy pro vašeho Ježíše.Celou zemí se budou ozývat chvály pro tak dobrého Boha, kterého tolik duší zná tak špatně.

Bude to čas křížového tažení lásky, e kterém mé děti budou závodit v lásce a ve zbožnosti ke mně. Objevení se kříže v tomto pohanském světě, který věří jen tomu, co vidí očima a co je hmatatelné, který věří jen své vědě, kterou má od Boha, vyvolá neobyčejné vzrušení, zapůsobí jak na duši, tak na svědomí. Já jsem řekl své dceři CONCHITĚ, že kříž zůstan na svém místě, aby člověka upozornil, že nejde o davový přelud ani o přirozený astrální zjev. Proto bude nutno, abych své anděly, aniž by o tom věděly, vyslal pro jejich připravené a vyvolené poslání. Tyto duše lásky projdou celou zemí, aby mým dětem, které jsou tak ubohé, přinesly nezasloužené dary.

Některé má dcero jsou tak poškozené na této zemi, o tom tě ujišťuji, tak nešťastné a tak chudé v každém směru. Přijdu a všechny trosky opět postavím. Odstraním každého, kdo je příčinou tolika špatností.

Tato, po určitou dobu nešťastná planeta, zaujme opět své místo, které jí náleží mezi miliardami planet. Tato Země bude první, neboť pouze ona má ve vesmíru tu výsadu být napájena BOŽSKOU KRVÍ svého STVOŘITELE. Zázrak bude EUCHARISTICKÝM ZÁZRAKEM, neboť kříž a HOSTIE jsou neoddělitelné. Svět bude rodinou radosti a lásky k bližním. Staré časy pominou, aby uvolnily místo věčné LÁSCE na Zemi. Jak jsem vám již často říkal, DUCH SVATÝ vyzbrojí svět nebeskými dary.Budete žít ve zcela novém světě a v dobách nikdy nepoznaných ... v přípravě na věčnost. Naše láska vás učiní svatými. Budete se podílet na blaženosti vyvolených. Všichni, kdo tento čas přežijí, uslyší má slova, aby následovali svého PASTÝŘE a došli ke SVĚTLU BOŽÍMU mého OTCE.

Budete se podílet na zvláštním zásahu BOŽÍM, působením DUCHA SVATÉHO BOŽÍHO mého OTCE. Stanete se konečně mými apoštoly a podle mého SRDCE v ráji pozemském.

 

Slavný návrat Ježíše

Má dcero, přijdu a se mnou odměna pro ty, kteří mne milovali v temnotách tohoto života a v různých utrpeních, které mé děti musely vytrpět. Má dcero, ty víš, že jsem tuto hodinu očekával před 2,000 lety. Z hloubky svatostánku, kde jsem měl po staletí své sídlo, jsem myslel na všechny, kteří trpěli a mě milovali. Můj den přišel a má hodina přišla. Má dcero, jak velký den pro SRDCE tvého Božského Vykupitele, neboť konečně mohu své nevyčerpatelné poklady otevříti. Otřít slzy těm, kteří pláčí, nemocným vrátit opět zdraví. Přinésti vzkříšení a věčný život i mrtvým, pomoci potřebným.Po zázračné přeměně rozšířím blažensot mého věčného kázání. Dnes tyto blaženosti uskutečním. Mé děti buďte šťastné, které očekáváte v úzkosti můj triumfální návrat, ačkoliv zatím nevidíte nic z toho, co přichází. Budete tak blažené, až obdržíte mé dary z lásky k vám.

Mé Božské Srdce je tak šťastné, že vám přinese tyto krásné dary a že přijde se štěstím, které nikdy nebude končit. Nikdy to dobře nepochopíte, mé drahé děti!

Jaká závratná změna moji milovaní! Má dcero, tolik miluji své děti. Mé Božské SRDCE se usmívá při těchto myšlenkách, že konečně mohu svým dětem přinésti tyto dary, tyto veliké změny. Má Otcovská Božská Duše jásá nad štěstím, které přinesu všem svým dětem, na této ubohé zemi plné utrpení.

Uvidíte tolik nádhery, vaše oči uvidí tolik podivuhodného, co nikdy neviděly. Překvapení budou veliká.

Děti, které mne opravdu milujete opakuji vám znova: nemějte žádný strach při posledních událostech, konce těchto strašných viditelných úkazů, které nastanou a vás poděsí. Váš Ježíš vás tolik miluje, slibuje vám, že vás bude chránit svými anděly. Každý anděl má již určený svůj úkol v této poslední hodině, který dokonale splní, neboť vše to přichází z nebe a proto je to dokonalé.

 

Apokalyptické vidění

Má dcero, jaký zmatek to bude pro všechny obyvatele země, až moře bude vystupovat a vzduch v jednom okamžiku vzplane, jaký děs pro všechny mé nepřátele, pro nevěřící, pro bezbožné a pyšné, kteří od BOHA ničeho nepotřebují, a pro všechny, kteří tvrdí, že Boha není a nemůže být, až uvidí poslední události konce, které se naplní. Jaké strašné zděšení pro ty, kteří popírají vzkříšení, až uvidí, jak mrtví vstávají z hrobů. Jaký zmatek to bude na zemi.

Všichni nepřátelé mého OTCE poznají nepopsatelnou úzkost. Kam se poděje jejich pýcha v tu hodinu. Nářek za nářkem se bude ozývati ze všech stran.

Ale oni zahynou při burácení všeho druhu, při zdvihnutí se bouře a blesku, které značně vzrostou z údivu vod, které pohltí vše, co musí být zničeno.

Strašné vidění předpověděné již v Apokalypse. Ano, tato hodina je hodinou průchodu hněvu a spravedlnosti mého Otce. Je to Boží spravedlnost, která tyto proměny provede ku štěstí mých dětí, tak jako slunce opět zasvítí po strašné bouři.

 

Budu bičovat zemi (4,6,1965)

Má dcero, nastane hodina, kdy budu bičovat zemi. Kdybys jen věděla, jak se to příčí mému Srdci, které je tak plné lásky. Ale musím tak učinit, abych splnil rozsudek svého Otce. Jako kdykoliv předtím, tak i dnes spočívá spravedlnost mého Otce na jeho Synu.

Tentokrát bude svět souzen a vše, co bylo předpověděno se splní. Mými ranami bude svět zachráněn a i tento svět pozná, jaké utrpení jsem musel podstoupit. Stejně jako já, bude muset svět podstoupit všechna utrpení, než dosáhne milosrdenství a vzkříšení. Mé děti, připomeňte si hodinu, ve které Spasitel světa i váš zemřel na kříži. Úder této hodiny se ozve znovu a bude slyšitelný po celé zeměkouli. Již jsem ti řekl, že má hodina není vaší hodinou a že překvapí všechny mé děti.

Zničím všechny, ať jsou kdokoliv, kteří budou odporovati mé vůli. Ten, kdo se domnívá, že prosadí svou vůli proti vůli Boží, ať již svým pyšným jednáním, nebo z jiných špatných pohnutek, bude přísně potrestán. Kdo by se chtěl měřit s nepochopitelným mocným Bohem?

Co může očekávat duše, která z pošetilé pýchy by se chtěla rovnat Bohu? Co se stane s duší, která mou Nejsvětější Matku odmítá a příčí se tím vůli Boží? Když moje Matka byla přivedena na zem, aby přinášela blaho lidem. Duše ta bude potrestána a zneškodněna - rozdrcena spravedlností mého Otce.

Strašné potrestání se dostane těm, kteří odmítají Fatimu, kteří zabraňovali, aby její poselství nebylo všeobecně rozšiřováno. Přirozeně, když tyto duše mne budou prositi i v posledním okamžiku o prominutí, zachráním je, neboť jsem nekonečné Milosrdenství. Avšak ztratí navždy svou vinou nesmírné milosti, dary a ostatní dobrodiní.

 

Trest projde nemilosrdně celým světem (11.10.1965)

Svět bude zneškodněn právě tak, jako kdysi strážci mého hrobu.Můj Otec projeví opět svou všemohoucnost, neboť v obnoveném a posvěceném světě bude vládnout mír a spravedlnost. Poslední hodina vám přinese skutečné blaho a protivníkům potrestání a smrt.

Události nemohou přijít tak rychle, jak byste si přáli, neboť každá duše této země mě musí prokázat velikost své lásky, vytrvalosti a činu. Nezdržuji těchto událostí ze svého potěšení nebo abych prodlužoval utrpení svých dětí, neboť jsem nekonečné blaho a dobro. Po zázraku, který nastane, porozumíte tomu, co nemůžete pochopit, jelikož soudíte podle dění viditelného.

 

(15.10.1965)

Tajemství Fatimy budou v dobách, která nastanou, všem zjevena. Jméno Fatima bude pro všechny jasně napsáno na nebi ohnivými písmeny. Kolik vás bude zmateno a udiveno zprávou, kterou oznámím.

Úděs a zděšení se zmocní mých nepřátel a jejich pokoření před ostatními. Není možno, aby nebyl potrestán výsměch Bohu. Není možno, aby byla ustavičně odmítána má Nejsvětější Matka, aniž by Všemohoucí Bůh zasáhl a viníky potrestal.

V hodinu odplaty nebudou moci nepřátelé mé Matky, naší milé Paní z Fatimy nalézti žádnou výmluvu před svým soudcem. V určenou hodinu můj Otec rozhodne a všichni budou potrestáni. Vaše planeta se bude otřásati až do svých základů. Mrtví budou vstávat a hrozná bouře nastane.

Hromy a blesky proniknou tuto zemi, naplněnou hříchy. Lidé této země budou zachváceni strašným zděšením a můj Otec bude tříditi dobré od špatných.

Člověka zachvátí úzkost jako nikdy předtím, až uvidí zmatek v přírodě, který se začne projevovat. Toliko má vřele milovaná a obnovená Církev a všichni ti, kteří k ní se srdcem lnou, budou přes svoji úzkost hleděti s nadějí k nebi, odkud přijde jejich spása, blaho a osvobození.

Všichni andělé budou na svých místech očekávat znamení pro konečné oddělení dobrých a špatných. Nebeské andělské kúry provedou mé poslední rozkazy. Hrozná bouře, která bude zuřiti po celé zemi, se k mým věrným nepřiblíží, neboť budu s nimi. Jsem Pánem bouře a veškeré přírody, která bude zpustošena a jsem Pánem všech událostí, které tuto zemi postihnou.

 

Zářící kříž na nebi (21.10.1965)

Moje církevní oslava se ještě nalézá se mnou v hrobě, ale v určenou hodinu všichni příslušníci Církve se svou hlavou duchovně povstanou, jako já jsem kdysi z mrtvých vstal. Jako v čas mého zmrtvýchvstání zničím všechny ty, kteří by rádi viděli mne a mé služebníky navždy ve skutečném nebo duchovním hrobě. Můj zářící kříž bude znamením vzkříšení mé Církve a tento kříž srazí k zemi všechny mé nepřátele. a nepřátele Církve. Je velmi blízko hodina, ve které již nikdo nebude moci zvednout své hlavy proti služebníkům, neboť jsem to Já, který bude mluviti jejich prostřednictvím. Žádný tvor se nebude moci stavěti proti Bohu. V hodinu, kterou stanovím, bude zničen, neobrátí-li se a nebude-li prositi za odpuštění.

Z těchto zatvrzelých lidí učiním svou všemohoucností poslušné děti, neboť děs je srazí k zemi. Buď budou všichni jako beránci nebo jich nebude. Budou-li se stavěti proti mé milosti, zmizí.

Říkám ti má dcero, bude to strach, který je poučí. Věř mi, toto poučení bude dobré a užitečné pro většinu a pro mnohé vzpurné. Budu míti milosrdenství i se vzpurnými, pakliže se obrátí. Má vláda bude vládou dobroty, milosrdenství a lásky a to po celém světě.

 

(27.10.1965)

Moje varování, které jsem světu oznámil, moje znamení Syna člověka, Syna Božího a samého Boha se ukáže na nebi. Všichni je uvidí, neboť mé znamení bude trvalé.

Tímto znamením budou všechny mé děti přinuceny navrátit se zpět k Bohu. Když je odmítnou, zahynou. Nebude žádné střední cesty. Buď přijmou vůli Boží nebo zahynou. Objevení se kříže je velkým varováním pro svět, který tím bude důkladně poučen v tom smyslu, že Bůh je absolutním Pánem duší a celé přírody.

Nastane hodina, kdy všichni obyvatelé země se musí pokořit a úpěnlivě mě prositi o mé milosrdenství.

 

(11.11.1965)

Paprsky kříže budou zářiti v jasném světle a budou láskou pro ty, kteří mne milovali a milují, a pro mnohé budou paprsky ozdravění. V řadách dětí mé ohrožené Církve bude veliké blaho a veliká radost, neboť kříž bude udíleti jejich duším nevyčerpatelné milosti.

U ostatních dětí (lidí) to nebude stejné, neboť paprsky spálí vše, co bude proti Bohu. Žádný smrtelník neujde paprskům kříže.

To je začátek Boží spravedlnosti a první soud na zemi.

 

(31.10.1983). Aloisiji Barošové, Karviná: Trest, který přijde na svět, bude oznámen skrze moje znamení spásy. Nebude nikdo zavržen, kdo se zúmyslně neodvrátí při tomto mém znamení ode mne - Krista!

TO BYCH BYL RADĚJI BIČOVÁN, řekl Pán Ježíš Anežce Bláhové, když se Ho tázala na podávání svatého přijímání na ruku. (Asi v roce 1970)