ŽEHNÁNÍ

 

 

Kdyby nad městem dlela kněžská požehnání, buďte ujištění, že tam nenajde zlý duch místa.
Kněží si nejsou vědomi, jakou mají moc.
Ať tuto moc a sílu vykonávají! Ať se toto poselství o moci a síle kněžského požehnání dostane všude tam, kde žije kněz podle Srdce Ježíšova!"

Kdyby mi dal Bůh na tomto světě už jen jediný den života, nechal bych kněze žehnat, až by jim ruce umdlely, ochrnuly, zchromly, aby byl svět zachráněn od ďábelských rot.
Proto ať žehnají, jak často mohou!
Jako nemohu vylíčit velikost Neposkvrněné, tak nemohu vylíčit velikost Božího požehnání.

 

Jan Maria Vianney:
"Kdyby kněží věděli, jakou moc má kněžské povolání, více by žehnali.
Zvedne li se zbožně jen jediná ruka k požehnání, démoni se touto silou řítí do propasti.
Když několikrát žehná, o kolik je jich méně v ovzduší!
Několikrát jsem zdůrazňoval kněžím, že musí více žehnat, aby bylo lidstvo od satana osvobozeno.

Albert Ludvík Ballin:
Modlitba je jako most mezi lidmi a Bohem.
Člověk, který se modlí, přemosťuje propasti mezi časem a věčností.
Kdo se modlí, odpouští, místo aby obviňoval; snaží se porozumět, místo aby poučoval; dává, místo aby požadoval; povzbuzuje, místo aby si stěžoval; důvěřuje, místo aby se vyhýbal; léčí, místo aby zasazoval rány; miluje, místo aby nenáviděl; ...
Kdo se modlí, podává ruku tam, kde ji druzí odtahují.

Josemaria Escrivá de Balaguer:
Vejdi do ran ukřižovaného Krista. Tam se naučíš hlídat své smysly, budeš mít vnitřní život a budeš neustále obětovat Otci utrpení našeho Pána a Marie, abys splatil dluhy svoje  i dluhy všech ostatních lidí.

Můžeme nejen prosit  o požehnání, ale sami také žehnat. Písmo svaté říká: Dobrořečte těm, kteří vám zlořečí. To má obdivuhodný účinek. Předně se tak rychle rozplyne váš hněv a konečně získáte duši toho druhého.
 

Svatý Augustyn:
K Bohu se nejde kroky našich nohou, ale láskou.
Čím čistší je naše láska, tím blíže Jej budeme cítit a tím více budeme prožívat Jeho přítomnost.

František z Pauly:
Kéž vás stále provází milost požehnaného Pána Ježíše Krista, která je tím největším a nejcennějším ze všech darů.

Lev Veliký:
Žádné dílo lásky není před Bohem bezvýznamné, žádný skutek smilování není bez ovoce.

Lidé dnes nemají čas se něčemu naučit. Kupují si všechno hotové, a protože nejsou žádné obchody s přáteli, nemají žádných přátel.

 

Denní modlitba k duchovní adopci nenarozeného dítěte
Ježíši, můj Pane, skrze přímluvnou pomoc Panny Marie, Tvé Matky, která Tě zrodila s takovou láskou a sv. Josefa, muže pevné víry, který vám byl oběma statečným ochráncem, prosím Tě za život nenarozeného dítěte, které je v nebezpečí zabití v lůně své matky
"Přijímám toto dítě do duchovní adopce"
Znovu volám k Tobě - milující Ježíši, dej rodičům, dej matce tohoto dítěte milost a odvahu donosit je ke zrození. Odvrať od ní tak krutý úmysl odstranit bezmocného člověka, jemuž jsi určil život na zemi. Amen.
Osobní oběť si určí každý sám ve svém denním životě. Po dobu tvého pozemského života bude tvá duchovní adopce známá snad jen Bohu. Ale v životě věčném budeš mít překvapující radost ze setkání se zachráněnou bytostí.

 

KDO SE MODLÍ ZA SVÉ NEPŘÁTELE, BERE JIM MOŽNOST, ABY UŠKODILI. MUSÍ TO BÝT MODLITBA V DUCHU A V PRAVDĚ.

Nebeský Otče, sešli nám skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, našeho Vykupitele, svou svatou otcovskou lásku ke všem lidem, kteří se ti protiví, aby se tak obrátili a zanechali zlého.
Otče, sešli svou otcovskou lásku na všechny, kteří nás pronásledují, zrazují, působí nám zlé, a zabraň jim v tom skrze svou svatou přítomnost.
Otče, sešli oheň své lásky na všechny lháře, pomlouvače, nactiutrhače, aby poznali, že nám v ničem nemohou ublížit.
Otče, vylej svou lásku na všechny zločince, na všechny, kteří jsou nástrojem násilí, vraždění, na všechny zaslepené, kteří se pachtí po moci, aby nemohli škodit nám ani lidstvu.
Otče, sešli sílu své lásky na svět jako blesk, když vrahové táhnou zemí a chtějí přinést neštěstí národům.
Otče, stůj při nás, buď našim Pánem a Vůdcem. Buď naší ochranou, naší silou a naší pomocí.
Otče, vylej svou otcovskou lásku na všechny národy, naplň je svým svatým Ohněm, podle kterého poznají nebezpečí doby způsobená lstí starého hada.
Otče, buď všude pravým Velitelem. Poruč Odpůrci, aby se odebral na místo zla a ušetřil lidi.
Otče, nejlepší Otče, ochraň to, co tvoje otcovská láska nachází ve všem dobrého, pravdivého a spasitelného! To je naše víra, to je naše důvěra ve tvou svatou lásku.

Slova k omilostněné Antonii Lambergerové:
Duše, která se se mnou v Duchu modlí, je silnější než celý šik protivníků. Já jí jdu vstříc se svým silným vojem. Jestliže se za své nepřátele nemodlíte, jste vydáni jejich zvůli. Sami na tom nesete vinu.
Nenávidíte, bojíte se a pomlouváte své nepřátele a ani je neznáte, chcete se před nimi uchránit. Já vám říkám: Máte se za ně modlit, abych na ně vylil svou otcovskou lásku, a já to udělám.
Jednejte podle mé vůle a vaši nepřátelé budou proti vám bezmocní. Vždyť jsem vás již vykoupil, vzal jsem vás zcela do svých rukou.

Milý Otče, ty jsi největší ve svém odpouštění. Musíme se tomu od tebe učit. Ty jsi odpustil i těm, kteří tvého Syna přibili na kříž. Snížil ses k nám, abys nám dal odpuštění naší nelásky, která nás ovládá. Pomáhej nám, abychom naplnili naše dobrá předsevzetí a více milovali. Prosíme tě za mír ve světě, za mír v srdcích lidí, za mír pro tento dům, pro všechny, kteří v něm bydlí, kteří do něho vcházejí a z něho vycházejí. Prosíme tě za všechny nemocné, zoufalé a umírající, pošli jim svého anděla naděje, útěchy a světla. Rozprostři stan svého požehnání jako ochranu nad námi všemi. Amen.